Master's Degree Programme in Physiotherapy

Degree title:
Master of Health Sciences
Degree program type:
Master's Degree
Credits:
120–146 cr
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Coordinating organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Fysioterapian maisteriohjelma kouluttaa osaajia laaja-alaisiin fysioterapian ja kuntoutuksen asiantuntijatehtäviin. Tutkinnon suoritettuaan opiskelija osaa organisoida, tutkia ja kehittää alaansa näyttöön perustuvan tiedon pohjalta. Koulutus perustuu uusimpaan tutkimustietoon ja vastaa muuttuvan yhteiskunnan ja työelämän tarpeisiin. Maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet toimia sekä kotimaisissa että kansainvälisissä kuntoutusalan tehtävissä. Tutkinto antaa myös kelpoisuuden jatko-opintoihin. Lisäksi ohjelmassa on mahdollisuus valintansa mukaan laajentaa osaamistaan vapaavalintaisilla opinnoilla (esim. hallinnollisella, ja opetusosaamisella).


Fysioterapian maisteriohjelmasta valmistuvan osaamisalueet (tarkennetut kuvaukset opintojaksoittain)

 • Fysioterapia- ja kuntoutusalan tieteellinen osaaminen
 • Näyttöön perustuvan toiminnan osaaminen
 • Tutkimuseettinen ja –menetelmällinen osaaminen
 • Vuorovaikutus-, yhteistyö- ja verkosto-osaaminen
 • Kestävä innovaatio- ja ennakointiosaaminen
 • Kulttuurinen osaaminen
 • Jatkuva osaamisen kehittyminen

Learning outcomes

Tiedolliset tavoitteet (substanssiosaaminen)

Maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelija 

 • osaa kriittisesti arvioida tutkimustiedon laatua ja luotettavuutta
 • osaa arvioida keskeisimpien kuntoutuksessa käytettyjen mittausmenetelmien psykometrisiä ominaisuuksia
 • ymmärtää vuorovaikutuksen, ohjauksen, käyttäytymisen muutoksen ja motivaation merkityksen kuntoutujien näkökulmasta
 • osaa arvioida vaikuttavuuden yksilö ja yhteiskunnan näkökulmasta
 • osaa kriittisesti arvioida kuntoutuksessa käytettyjä vaikuttavia hoitomuotoja
 • osaa arvioida yhteiskunnallisia muutostarpeita kuntoutuksen kehittämisessä

Taidolliset tavoitteet (työelämäosaaminen)

Maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelija

 • osaa tunnistaa alaan liittyviä tutkimus- ja kehittämistarpeita
 • osaa keskeisimmät kuntoutusalan arviointi, tutkimus- ja mittausmenetelmät
 • osaa arvioida tutkimustiedon luotettavuutta ja sovellettavuutta
 • osaa soveltaa vuorovaikutuksen, käyttäytymisen muutoksen ja motivaation liittyvää tieteellistä tietoa kuntoutuksen kehittämisessä ja tutkimuksessa
 • osaa arvioida vaikuttavuuden yksilö ja yhteiskunnan näkökulmasta
 • osaa suunnitella ja toteuttaa kuntoutuksen kehittämishankkeita moniammatillisesti
 • osaa tuottaa tietoa ja materiaalia työelämän tarpeisiin ja implementoida parhaita hoitokäytänteitä
 • osaa toimia kuntoutuksen/fysioterapian kouluttajana ja asiantuntijana
 • osaa käyttää viestinnän, vuorovaikutuksen ja motivaation keinoja
 • osaa toimia eettisesti
 • omaa valmiudet tieteelliseen jatkokoulutukseen ja jatkuvaan ammatilliseen kehittämiseen 

Structure

Select min. 120 cr