Aikuiskasvatustiede

Näin aloitan opintoni


1 Opintojen aloittaminen 


 1. Tutustu oppiaineeseen ja sen opintojaksoihin. 
 2. Suunnittele opintosi. 
 3. Ilmoittaudu opintojakson suoritustapaan.  
 4. Aloita uuden oppiminen Moodlessa. 

Katso täältä pidempi versio aloitusohjeesta ja löydä vastauksia opintojen aloittamista koskeviin kysymyksiisi.

Opintokokonaisuuteen tutustumisessa voit käyttää apuna 7.9.2022 pidetyn oppiaineinfon dioja (pdf).


2 Aikuiskasvatustieteen perusopinnot

2.1 Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) laatiminen 

Aloita opintosi henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) laatimisella. HOPSin tarkoituksena on auttaa sinua määrittämään lähtökohtia ja tavoitteita opiskelullesi. Lisäksi HOPSissa selkiytät opintojesi aikataulua: miten, milloin ja missä järjestyksessä aiot opintoja suorittaa. 

Opiskelusuunnitelma laaditaan opintojaksolla AIKP1011 Aikuisen elämänkulku ja arki (2 op). Suosittelemmekin, että aloitat opintosi suorittamalla tämän opintojakson. 

2.2 Opintojaksojen suoritustavat perusopinnoissa

Aikuiskasvatustieteen perusopinnot suoritetaan kokonaan etä- ja verkko-opintoina.

Opinnoissa on tarjolla kolme erilaista suoritustapaa: oppimistehtävä, verkkotentti ja verkkokurssi. Kaikki opintojaksot on mahdollista suorittaa kirjallisena oppimistehtävänä. Suoritustapavaihtoehdot vaihtelevat jaksokohtaisesti: jaksoissa AIKP1011-AIKP1015 voit valita kolmesta em. vaihtoehdosta, jaksoissa AIKP1016/AIKP1017 kaikki tekevät jakson oppimistehtävänä. Voimassaolevan opetusohjelman löydät opinto-oppaasta.

Oppimistehtävä

Jos sinusta on mukavaa opiskella itsenäisesti, oppimistehtävä on hyvä vaihtoehto. Oppimistehtävässä teet itsenäisesti tehtävänannon ja jakson lähteistön perusteella kirjallisen tehtävän. Pääset yhdistämään omia havaintojasi ja kokemuksiasi jakson teoriakirjallisuuteen ja soveltamaan tutkimustietoa käytäntöön. Voit valita, teetkö tehtävänannon ja lähteistön perusteella tehtävän omassa aikataulussasi ja itsenäisesti, vai haluatko edetä ohjatummin tekemällä rajattuja osatehtäviä, jotka kokoat yhdeksi palautettavaksi kokonaisuudeksi. Saat siis halutessasi ohjausta ryhmässä ja/tai ohjaajalta ennen kuin palautat työsi arviointiin. Voit itse aikatauluttaa opiskeluasi suoritusoikeusajan sisällä.

Verkkotentti

Verkkotentin voit suorittaa paikasta riippumatta määrättynä ajankohtana verkossa: voit osallistua tenttiin esimerkiksi kotoa käsin omalta koneeltasi. Verkkotentissä vastaat opintojakson kirjallisuuden pohjalta opettajan asettamiin soveltaviin kysymyksiin. Tenttikirjallisuuteen on tärkeää perehtyä huolellisesti etukäteen aivan kuten tavalliseenkin tenttiin valmistautuessa. Opintojakson kirjallisuus ja muistiinpanot saavat olla sinulla tentin aikana käytössäsi.

Verkkokurssi

Jos kaipaat niin ryhmän kuin opettajankin tukea ja lisää vuorovaikutusta opiskeluusi, verkkokurssi sopii sinulle. Verkkokurssi alkaa ja päättyy tiettynä ajankohtana, ja kurssilla on ryhmälle yhteinen, tehtävittäin etenevä aikataulu. Työskentelytapoja voivat olla esimerkiksi verkkokeskustelut, pienimuotoiset kirjalliset yksilö- ja ryhmätyöt sekä niiden kommentoinnit. Verkkokurssin suorittaminen edellyttää sinulta sitoutumista ja aktiivista, säännöllistä työskentelyä päivittäin tai lähes päivittäin, mutta ei edellytä reaaliaikaista osallistumista tiettyyn kellonaikaan. Voit siis osallistua ja työskennellä tehtävien parissa esimerkiksi iltaisin.

2.3 Opintojen suoritusjärjestys perusopinnoissa

Aikuiskasvatustieteen perusopinnoissa jaksojen suoritusjärjestys on vapaa. Suosittelemme kuitenkin aloittamaan jaksosta AIKP1011 Aikuisen elämänkulku ja arki (2 op), jonka oppimistehtävä-suoritustavan osana suunnitellaan omaa opiskelua ja tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (hops) perusopintokokonaisuuteen.

Opintokokonaisuuden päättäväksi jaksoksi suositellaan kehittämishanketta, eli jaksoa AIKP1016 Pedagoginen kehittämishanke (5 op) tai AIKP1017 Työelämän kehittämishanke (5 op). Kehittämishanke sopii hyvin päättäväksi jaksoksi, sillä siinä voi nivoa yhteen ja hyödyntää aiemmissa jaksoissa opittua.

Jos et ole varma, miten suunnitella opiskeluaikataulua itsellesi, niin tässä on esimerkkinä kaksi malliaikataulutusta.

2.4 Opetusohjelma lukuvuonna 2022-2023

Voit ladata yllä olevan kuvan omalle koneellesi pdf-tiedostona.

2.5 Opetusohjelma lukuvuonna 2023 - 2024

Lataa aikuiskasvatustieteen perusopintojen lukuvuoden 2023-2024 aikataulu pdf:nä.

2.6 Korvaaminen aikuiskasvatustieteen perusopinnoissa

Olet sitten aloittamassa tai jatkamassa aikuiskasvatustieteen perusopintoja, korvaavuuksia voi hakea seuraavin perustein:

 • Aikuiskasvatustieteen perusopintojen opintojaksoja voi korvata ainoastaan aikaisemmin suomalaisessa yliopistossa suoritetuilla yliopistotasoisilla aikuiskasvatustieteen / kasvatustieteen / varhaiskasvatustieteen opinnoilla. Opinnot eivät saa olla yli 10 vuotta vanhoja.
 • Mikäli sinulla on muissa yliopistoissa suoritettuja (enintään 10 vuotta vanhoja) aikuiskasvatustieteen / kasvatustieteen / varhaiskasvatustieteen perusopintojaksoja, voit suorittaa perusopintokokonaisuuden valmiiksi siihen yliopistoon, jonka vaatimuksilla olet opintojaksoja suorittanut. Jos opintojen jatkaminen ko. yliopistossa ei ole mahdollista, voit hakea korvaavuutta AHOT-hakemuksella (ks. ohjeet alla).
 • Muiden oppiaineiden opinnot eivät korvaa kasvatustieteen perusopintojen opintojaksoja.
 • Ammattikorkeakoulussa suoritetut tutkinnot tai sen osat eivät korvaa kasvatustieteen perusopintojen opintoja.

 • Ammatillisissa opettajakorkeakouluissa suoritetuilla opettajan pedagogisilla opinnoilla (60 op) voi jatkaa suoraan kasvatustieteen, aikuiskasvatustieteen tai varhaiskasvatustieteen aineopintoihin. Nämä eivät kuitenkaan korvaa kasvatustieteen perusopintoja.

Korvaavuuspäätöksen hakeminen:


3 Aikuiskasvatustieteen aineopinnot

3.1 Esitiedot

Ennen kun voit aloittaa aineopintotasoisia opintojaksoja, sinulla tulee olla suoritettuna seuraavat opinnot: 

 • kasvatustieteen perusopinnot tai
 • kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot tai
 • aikuiskasvatustieteen perusopinnot tai
 • varhaiskasvatustieteen perusopinnot tai
 • kasvatustieteen pedagogiset perusopinnot
 • ammatillisessa opettajakorkeakoulussa suoritetut opettajan pedagogiset opinnot (60 op).

Katso tallenne, jossa kerrotaan aikuiskasvatustieteen aineopintojen suorittamisesta.


3.2 Opintojaksojen suoritustavat aineopinnoissa

Aikuiskasvatustieteen aineopinnot suoritetaan kokonaan etä- ja verkko-opintoina.

Aikuiskasvatustieteen aineopinnoissa on tarjolla neljä erilaista suoritustapaa: oppimistehtävä, verkkotentti, verkkokurssi ja tutkielma . Suurin osa sisältöopintojaksoista on mahdollista suorittaa kirjallisena oppimistehtävänä. Menetelmäopinnoissa ja proseminaarissa on reaaliaikaista opetusta, joka edellyttää läsnäoloa verkossa. Voimassaolevan opetusohjelman löydät opinto-oppaasta.

Erilaisiin suoritustapoihin voit tutustua tarkemmin kohdassa 2.2. Opintojaksojen suoritustavat perusopinnoissa. Proseminaarin orientaatiotallenteesta (23 min) kannattaa tutustua tarkemmin proseminaarin eli kandidaatintutkielman työskentelyyn, aiheen valintaan ja aikatauluttamiseen liittyviin vinkkeihin.


3.3 Opintojen suoritusjärjestys aineopinnoissa

Voit suorittaa sisältöopintojaksot ja menetelmäopinnot haluamassasi järjestyksessä. Proseminaari KASA/AIKA4200 ja LIB1THP- tiedonhankinnan perusteet tai KLAA4100 ja AIKA/AIKA3283 Harjoittelu tehdään aineopintojen loppupuolella. Suosittelemme, että ainakin ne menetelmäopinnot, joita aiot hyödyntää proseminaaritutkielmassa olisi tehty ennen proseminaaria.

4 Tervetuloa opiskelemaan aikuiskasvatustiedettä

Aikuiskasvatustieteen opinnoissa tutustut alan teemoihin teoriaa ja käytäntöä yhdistäen, omia kokemuksiasi ja aiempaa osaamistasi hyödyntäen. Avoimessa yliopistossa opiskelet joustavasti oman elämäntilanteesi mukaan asiantunteva ohjaus tukenasi.