Avoin yliopisto

Opiskelutavat

Avoimessa yliopistossa voit opiskella yliopisto-opintoja monin eri suoritustavoin. Osassa kursseista vaihtoehtoja on useita, osassa opetustiimi on osoittanut kurssin suoritettavaksi tietyllä tavalla. Tällä sivulla voit tutustua erilaisiin suoritustapoihin ja löytää itsellesi sopivimman.


Reaaliaikainen verkko-opetus, reaaliaikainen lähiopetus

Reaaliaikainen opetus voi olla lähiopetusta tai verkko-opetusta. Opetus järjestetään tiettynä ajankohtana ja siihen osallistuminen edellyttää läsnäoloa joko fyysisesti paikan päällä tai verkossa. Opetus voi olla seminaari-, harjoitus- tai perinteisemmän luento-opetuksen tyyppistä. Olennaista on opettajan ja opiskelijan välinen sekä opiskelijoiden keskinäinen vuorovaikutus.


Verkkokurssi

Verkkokurssikokonaisuus on aikataulutettu eli kurssi alkaa ja päättyy tiettynä ajankohtana ja tehtävien aikataulut tiedotetaan kurssin alussa. Verkkokurssi edellyttää opiskelijalta sitoutumista ja aktiivista, säännöllistä osallistumista sekä itsenäistä ja vastuullista työotetta. Kokonaisuus sisältää myös opettajan tarjoamaa ohjausta, eli se ei ole kokonaan itsenäistä työskentelyä. Verkkokurssiin kuuluu yleensä erilaisia tehtäviä, tenttejä ja materiaaleja sekä usein vuorovaikutusta, yksilö- ja ryhmätehtäviä tai keskusteluryhmiä ja tätä kautta vertaisoppimista. Lisäksi siihen voi sisältyä reaaliaikaisia verkkotapaamisia, jotka mahdollistavat opiskelijoiden osallistumisen chatin, äänen tai kuvan kanssa.


Verkkotentti

Verkkotentti on paikasta riippumaton tentti, joka suoritetaan verkon välityksellä määrättynä ajankohtana ja yleensä omalta tietokoneelta. Tentissä vastataan ennalta määrätyn aineiston pohjalta opettajan asettamiin kysymyksiin. Vaikka opiskelijalla on koko tenttiaineisto käytettävissään tentin aikana, tenttiajan rajallisuuden vuoksi ei ole enää mahdollista opiskella asiaa, vaan sisällöt on hyvä hallita jo ennen tenttiä. Tenttikysymykset on muotoiltu siten, että aineiston tietoja ei käytetä suoraan vaan tarkoitus on soveltaa tietoa, jonka opiskelija on omaksunut tenttiin valmistautuessaan. Tentti on aina henkilökohtainen suoritus.


Lähitentti

Lähitentti järjestetään kerran kuukaudessa ja edellyttää läsnäoloa tenttipaikassa. Tentissä vastataan ennalta määrätyn aineiston pohjalta opettajan asettamiin kysymyksiin. Tentti mittaa opiskelijan tietoja ja taitoja, mutta on samalla oppimistilanne, jossa tehtäviin vastatessaan opiskelija kertaa ja työstää osaamistaan. Tentti on aina henkilökohtainen suoritus.


Oppimistehtävä

Oppimistehtävässä opiskelija tekee itsenäisesti, oman aikataulunsa mukaisesti tehtävänannon ja lähdeaineiston perusteella joko yhden laajan tehtävän tai useampia rajattuja tehtäviä. Vaikka tyypillisesti oppimistehtävä on kirjallinen työ tai essee, se voi oppiaineesta riippuen sisältää hyvin monenlaisia suorituksia, kuten suullinen esitelmä, podcast, laskuharjoitus, monivalinta- tai mallivastaustehtävä jne. Myös lähdemateriaali voi sisältää erilaista aineistoa, kuten kirjallisuutta, tallenteita, videoita ja verkkosivuja. Joskus oppimistehtävä voi olla vaiheistettu, ja tällöin sen tekemiseen on mahdollista saada ohjausta.


Työssäoppiminen

Työssäoppiminen on työelämässä tai työelämäsuhteissa tapahtuvaa oppimista, johon varataan tietty aika. Tutummin puhutaan usein harjoittelusta. Oppimisympäristönä on työelämä, jossa opiskelija tutustuu, havainnoi ja perehtyy oppiaineensa käytäntöihin. Työssäoppimiseen liittyy usein myös muuta opetusta (itsenäistä työskentelyä, oppimistehtäviä). Yliopisto-opetukseen sisältyvässä työssäoppimisessa pyritään linkittämään teoreettista ja käytännöllis-kokemuksellista tietoa toisiinsa.


Tutkielma

Tutkielmassa konkretisoituu tieteellisen kirjoittamisen harjoittelu. Tutkielmajaksoissa perehdytään tiettyyn aiheeseen syvällisesti ja tehdään pienimuotoinen tieteellinen tutkimus. Tutkimusraportti laaditaan tieteellisen viestinnän periaatteita noudattaen.