S2 opetuksessa, moduulit A, B ja C

Yhteystiedot

Kysy ilmoittautumisesta, opintomaksuista ja -oikeudesta opintopalveluistamme:
Avoi­men yli­opis­ton opin­to­pal­ve­lut

Kysy hallinnollisista asioista ja yleisestä opintojen suunnittelusta: Koulutuspäällikkö Muru Linjala
Kysy opettajankelpoisuuksista, S2-perus- ja aineopintojen opintosisällöistä, suoritustavoista ja tutkintotavoitteisesta opiskelusta: Yliopistonopettaja Marja Seilonen

Yksittäisiin opintojaksoihin liittyvissä sisällöllisissä kysymyksissä sinua auttavat kunkin opintojakson opettajat (ks. yhteystiedot alla).