AIKP1012 Aikuisen ajattelu ja oppiminen (3 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Avoin yliopisto, Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Aikuisen ajattelu on laaja-alainen, useita ihmismielen ja ihmisen toiminnan alueita yhdistävä ilmiö, jota eri tieteenalat tarkastelevat mm. kehityksellisestä ja oppimisen näkökulmasta (Kallio 2016). Tieteellinen ajattelu on laadullisesti jalostunutta, kyvykkyyttä ymmärtää ja suhteuttaa erilaisia näkökulmia. Se on eri tietolähteitä kriittisesti punnitsevaa ja uutta luovaa ajattelua.

Käsitykset siitä, mitä oppiminen on ja miten sitä voidaan edistää, ovat vaihdelleet historian saatossa. Perusolettamuksia, joita kulloinkin tehdään oppimisen luonteesta, kutsutaan oppimiskäsityksiksi.

Jaksossa perehdyt aikuisen ajattelun kehityksestä ja tieteellisen ajattelun piirteistä saatuun tutkimustietoon, ja pohdit ajattelun kehityksen tukemista käytännössä, esim. opiskelussa ja työelämässä. Lisäksi perehdyt erilaisiin oppimiskäsityksiin ja sovellat lähteistössä kuvattua aikuisen oppimiseen.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tehtyään opiskelija osaa:

  • tunnistaa tieteellisen ajattelun kehityksen vaiheet
  • tarkastella perustellen, miten tieteellisen ajattelun kehittymistä voidaan tukea käytännössä
  • tunnistaa ja jäsentää oppimiskäsityksiä sekä soveltaa niitä käytäntöön
  • hahmottaa aikuisten ajattelun ja oppimisen yksilöllisenä sekä sosiaalisena ilmiönä

Oppimateriaalit

Asiantuntijaluennot verkkotallenteena
JA

Kallio, E. 2016. Ajattelun kehitys aikuisuudessa. Helsinki: Suomen kasvatustieteellinen seura. Saatavana myös e-kirjana. (Luvut 2 ja 4-6)
JA

Lehtinen, E., Vauras, M. & Lerkkanen, M.-K. 2016. Kasvatuspsykologia. Jyväskylä: PS-kustannus. Saatavana myös e-kirjana. (Luvut 1-11)

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Arvosanakohtaiset arviointikriteerit ovat näkyvissä kurssitoteutuksessa Moodlessa. Arvioinnin perustana ovat toisaalta oppiaineen yleiset ja jaksokohtaiset osaamistavoitteet, toisaalta eri suoritustapojen tavoitteet. Kaikissa suoritustavoissa edellytetään jakson opintovaatimuskirjallisuuden käyttöä sekä kirjatiedon muokkaamista ja soveltamista käytäntöön. Hyväksytyssä oppimistehtävävastauksessa on vastattava tehtävänantoon esseemuodossa (ellei tehtävänannossa pyydetä toisin) ja hyödynnettävä kaikkia vaatimusteoksia.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Arvosanakohtaiset arviointikriteerit ovat näkyvissä kurssitoteutuksessa Moodlessa. Arvioinnin perustana ovat toisaalta oppiaineen yleiset ja jaksokohtaiset osaamistavoitteet, toisaalta eri suoritustapojen tavoitteet. Kaikissa suoritustavoissa edellytetään jakson opintovaatimuskirjallisuuden käyttöä sekä kirjatiedon muokkaamista ja soveltamista käytäntöön. Verkkokurssi edellyttää aktiivista osallistumista sekä kurssin yksilö- ja ryhmätehtävien suorittamista.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 3

Arviointiperusteet:
Arvosanakohtaiset arviointikriteerit ovat näkyvissä kurssitoteutuksessa Moodlessa. Arvioinnin perustana ovat toisaalta oppiaineen yleiset ja jaksokohtaiset osaamistavoitteet, toisaalta eri suoritustapojen tavoitteet. Kaikissa suoritustavoissa edellytetään jakson opintovaatimuskirjallisuuden käyttöä sekä kirjatiedon muokkaamista ja soveltamista käytäntöön. Hyväksytyssä tenttivastauksessa on vastattava tehtävänantoon esseemuodossa (ellei tehtävänannossa pyydetä toisin) ja hyödynnettävä kaikkia vaatimusteoksia. Tentissä on vastattava kaikkiin tenttikysymyksiin. Tentin arvioinnissa painotetaan vastauksen monipuolisuutta.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 4

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Oppimistehtävä (3 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Verkkokurssi (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Verkkotentti (3 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Verkko-opiskelu, JYU avoin (3 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus