AIKP1014 Aikuiskasvatustieteellinen tutkimus (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Tieteellinen toiminta ja tutkimus pyrkivät tieteellisin keinoin kohti totuutta. Tieteessä ei kuitenkaan saavuteta yhtä ja lopullista totuutta, vaan kulloinkin on vallalla parhaiten tieteellisesti perusteltu näkemys. Samalla tieteellinen tieto korjaa itseään eli tutkimuksen myötä saavutetaan aiempaa kattavampia ja yhtenäisempiä käsityksiä. Arkiajattelu on usein tieteellisen tutkimuksen lähtökohta ja toisaalta tutkimuksin saavutettu tieteellinen tieto saavuttaa viiveellä arjen. Opintojakso johdattelee tieteellisen tiedon periaatteisiin ja aikuiskasvatustieteen tutkimuskohteisiin. Kirjallisuuden avulla tutustutaan myös aikuiskasvatustieteellisen tutkimusprosessin kulkuun sekä perehdytään siihen, millaisilla menetelmillä aikuiskasvatustieteellistä tietoa hankitaan.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tehtyään opiskelija osaa:

  • hahmottaa aikuiskasvatustieteen tutkimuskohteita
  • nimetä tieteellisen tiedon periaatteita sekä tunnistaa arkiajattelun ja tieteellisen tiedon erot
  • tunnistaa määrällisen ja laadullisen tutkimuksen tyypilliset prosessit
  • laatia aikuiskasvatustieteellisen tutkimussuunnitelman

Oppimateriaalit

Eskola, J. & Suoranta, J. 2008 (tai uudemmat painokset). Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Tampere: Vastapaino. Saatavana myös e-kirjana.
JA

Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2010 (tai uudemmat painokset). Tutki ja kirjoita. Luvut 2 ja 5. Helsinki: Kirjayhtymä.
JA

Ronkainen, S., Pehkonen, L., Paavilainen, E., & Lindblom-Ylänne, S. 2013 (tai uudemmat painokset). Tutkimuksen voimasanat. Helsinki: WSOYpro.
JA

Aikuiskasvatuksen tutkimusseuran verkkosivut: https://www.aikuiskasvatuksentutkimusseura.fi/aikuiskasvatus/
JA

Aikuiskasvatus-tiedelehden verkkosivut: https://journal.fi/aikuiskasvatus


Sekä osoitetut kolme tieteellistä artikkelia

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Arvosanakohtaiset arviointikriteerit ovat näkyvissä kurssitoteutuksessa Moodlessa. Arvioinnin perustana ovat toisaalta oppiaineen yleiset ja jaksokohtaiset osaamistavoitteet, toisaalta eri suoritustapojen tavoitteet. Kaikissa suoritustavoissa edellytetään jakson opintovaatimuskirjallisuuden käyttöä sekä kirjatiedon muokkaamista ja soveltamista käytäntöön. Hyväksytyssä oppimistehtävävastauksessa on vastattava tehtävänantoon esseemuodossa (ellei tehtävänannossa pyydetä toisin) ja hyödynnettävä kaikkia vaatimusteoksia.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Arvosanakohtaiset arviointikriteerit ovat näkyvissä kurssitoteutuksessa Moodlessa. Arvioinnin perustana ovat toisaalta oppiaineen yleiset ja jaksokohtaiset osaamistavoitteet, toisaalta eri suoritustapojen tavoitteet. Kaikissa suoritustavoissa edellytetään jakson opintovaatimuskirjallisuuden käyttöä sekä kirjatiedon muokkaamista ja soveltamista käytäntöön. Verkkokurssi edellyttää aktiivista osallistumista sekä kurssin yksilö- ja ryhmätehtävien suorittamista.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 3

Arviointiperusteet:
Arvosanakohtaiset arviointikriteerit ovat näkyvissä kurssitoteutuksessa Moodlessa. Arvioinnin perustana ovat toisaalta oppiaineen yleiset ja jaksokohtaiset osaamistavoitteet, toisaalta eri suoritustapojen tavoitteet. Kaikissa suoritustavoissa edellytetään jakson opintovaatimuskirjallisuuden käyttöä sekä kirjatiedon muokkaamista ja soveltamista käytäntöön. Hyväksytyssä tenttivastauksessa on vastattava tehtävänantoon esseemuodossa (ellei tehtävänannossa pyydetä toisin) ja hyödynnettävä kaikkia vaatimusteoksia. Tentissä on vastattava kaikkiin tenttikysymyksiin. Tentin arvioinnissa painotetaan vastauksen monipuolisuutta.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Oppimistehtävä (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Verkkokurssi (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Verkkotentti (5 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta