BENP1002 Vesi ja vesistöt (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Bio- ja ympäristötieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Avainteksti

Perusteet vesistöistä (järvet ja meret) elinympäristönä, vesien ravintoverkoista, vesistöjen käytöstä ja tilan seurannasta

Kuvaus


Limnologia, vesien optiset ominaisuudet, veden kiertokulku, veden kemialliset ominaisuudet, vesieliöt ja sopeumat vedessä elämiseen, biodiversiteetti, biologiset vuorovaikutukset, kalastus, vesiviljely, loisten merkitys vesissä, sisävesien ja Itämeren ympäristöuhat, vesistöjen historia, vesistöjen veden laadun ja ekologisen tilan seuranta, urbaani hydrologia, oseanografia.


Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää järviin ja meriin liittyvät peruskäsitteet, veden kemialliset ja fysikaaliset muuttujat, vesien ravintoverkkojen perusrakenteet, vesien taloudellisen hyödyntämisen perusperiaatteet sekä vesistöjä uhkaavat ympäristöongelmat.

Kirjallisuus

  • Myrberg & Leppäranta 2014: Meret, maapallon siniset kasvot<br />Brönmark & Hansson 2010: The Biology of lakes and ponds (oheislukemisto)

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Itseopiskelutehtävät ja tentti
Opetusajankohta:
Periodi 2
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Itseopiskelutehtävät ja tentti.
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Luentosarja, verkkoaineistopohjaiset itseopiskelutehtävät, tenttikirja (Myrberg & Leppäranta 2014: Meret, maapallon siniset kasvot), oheislukemisto (Brönmark & Hansson 2010: The Biology of lakes and ponds) ja luentotentti.

Opetus