BMES006 Pro gradu-seminaari I (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Avainteksti

Syventää oman tieteenalan tutkimusmetodiikkaa tutustumalla erilaisiin tutkimusasetelmiin ja metodeihin, ja saada valmiuksia oman opinnäytetyön toteuttamiseen.

Kuvaus

Sisältö

Opinnäytetyön suunnittelu: ongelmien kehittely, käsitteiden selventäminen ja määrittely, tutkielman aihepiirin rajaus, lähteiden etsintä ja kokoaminen sekä kirjallisuuskatsauksen ja tutkimussuunnitelman esittäminen.

Suoritustavat

Seminaari 30 tuntia

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen seminaariin. Valmiin tutkimussuunnitelman esittäminen.

Osaamistavoitteet

Tukea pro gradu -tutkielman tekemistä. Opintojakson jälkeen opiskelija osaa:
• laatia tieteellisen tutkimussuunnitelman, jossa aiheen rajaus, tutkimusasetelma ja menetelmät ovat tarkoituksenmukaisia
• jäsennellä lähdeaineiston ja taustateorian selkeäksi ja johdonmukaiseksi kirjallisuuskatsaukseksi
• perustella ja puolustaa omaa tutkimussuunnitelmaa
• integroida tutkimuseettiset periaatteet opinnäytteeseensä

Lisätietoja

4. kevät

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen seminaareihin. Valmiin tutkimussuunnitelman esittäminen. Opponenttina toimiminen
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Ei julkaistua opetusta