JSBP9110 Johdatus taloushallintoon (LITO) (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

LITO-opintokokonaisuus: Johdatus taloushallintoon

Kuvaus

 • Taloushallinnon kokonaisuus
 • Laskentatoimen käsite ja merkitys yrityksissä ja yhteiskunnassa
 • Rahoittajien ja johdon laskentatoimen sisältö niiden eroavuudet
 • Excel-taulukkolaskentaohjelman peruskäyttö
 • Rahoittajien laskentatoimen osalta käsitellään seuraavia teemoja:
  • tilinpäätöksen tavoitteet ja sisältö, keskeiset periaatteet, perusymmärrys kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä
  • tase, tuloslaskelma, rahavirtalaskelma ja niiden väliset yhteydet
  • kansainvälinen tilinpäätösnormisto (IFRS), konsernitilinpäätöksen idea
  • tilinpäätöksen ja verotuksen yhteydet
  • tilinpäätöksen analysointi ja ymmärtäminen
 • Johdon laskentatoimi:
  • laskenta strategisen päätöksenteon tukena, strategian toimeenpano, tuloskortit
  • suorituksen mittaaminen erityyppisillä vastuualueilla (sisältäen mm. taloudellisen lisäarvon käsitteen EVA:n ja pääoman keskikustannuksen WACC)
  • budjetoinnin tavoitteet ja toteutus
  • kustannuslaskennan tehtävät ja käsitteet; tuote, palvelu ja asiakaskannattavuuden laskenta
  • erillislaskelmat, katetuottoanalyysi ja hinnoittelu
  • investointilaskennan perusteet
 • Yritysrahoituksen ja yrityksen hallinnoinnin (corporate governance) perusteet
  • yrityksen hallinnoinnin keskeiset kysymykset mm. omistuksen, hallituksen ja palkitsemisen osalta
  • pääomarakenteen hallinnan peruskysymykset vieraan ja oman pääoman ja pääomakustannuksen osalta
  • käyttöpääoman hallinnan osa-alueet varastonhallinta, kassanhallinta, myyntisaamisten ja ostovelkojen hallinta

Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelija:

 • hahmottaa laskennan roolin organisaatioissa ja yhteiskunnassa
 • tietää, mitä tilinpäätös pitää sisällään ja mihin tarkoituksiin sitä voi hyödyntää
 • osaa lukea tilinpäätöstä ja laskea ja tulkita tärkeimpiä tunnuslukuja
 • ymmärtää laskentajärjestelmien roolin organisaatioissa toimivan päätöksenteon tukena ja sen, miten tätä tietoa voidaan hyödyntää niin raha-, materiaali- ja tietovirtojen kuin organisaatioissa toimivien ihmisten ohjaamisessa
 • pystyy arvioimaan tuotteiden, palveluiden, asiakkaiden ja investointien kannattavuuksia ja tekemään taloudellisesti kestäviä päätöksiä näiden tietojen pohjalta
 • hahmottaa hyvän hallintotavan merkityksen organisaatioille ja yhteiskunnalle
 • tietää yritysrahoituksen peruskysymykset ja osaa hahmottaa niihin vastauksia
 • osaa käyttää Excelin perustoimintoja. 

Lisätietoja

Opiskelijalla tulisi olla käytettävissään Microsoft Excel -ohjelmisto. 

Opintojaksoa koskevat viimeisimmät tiedot päivitetään www.lito.fi-sivustolle.

Esitietojen kuvaus

Lukion matematiikka

Oppimateriaalit

Kaikki oppimateriaalit ovat saatavilla kurssin sivustolla.

Kirjallisuus

 • Ikäheimo, S. – Malmi, T. – Walden, R. (2019) Yrityksen laskentatoimi. Talentum, Helsinki.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Useimpiin asiakokonaisuuksiin kuuluu lyhyitä esittelyvideoita, lukumateriaalia ja harjoitustehtäviä. Osassa asiakokonaisuuksia on tehtäviä, jotka arvostellaan.Opintojaksoon kuuluu kolme mahdollisuutta tentin suorittamiseen. Tenttiajankohdat ilmoitetaan kurssiohjeissa oppimisalustalla.
Arviointiperusteet:
Moduuleissa olevat arvosteltavat tehtävät 30 %, tentti 70 %
Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus