JSBP9130 Johtamisen ja organisaatioiden perusteet (LITO) (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

LITO-opintokokonaisuus: Johtamisen ja organisaatioiden perusteet

Kuvaus

Sisältö
 • Johtaminen ja johtajuus
  • johtajuusajattelun ja -mallien kehittyminen
  • kulttuurin, innovaatioiden ja muutoksen johtamisen avainkäsitteet
 • Organisaatiot ja organisaatiokäyttäytyminen
  • organisaation rakenteet
  • organisaatiokulttuuri
  • organisaatioelämä
 • Henkilöstöjohtaminen ja esimiestaidot
  • henkilöstöresurssien johtaminen
  • yksilöiden, tiimien ja ryhmien johtaminen
  • motivointi ja valmentaminen
 • Strateginen ajattelu ja strategiset työkalut
  • strategisen ajattelun ja -mallien kehittyminen
  • strategiatyökalut
  • strateginen johtaminen globaalissa ympäristössä

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

• eritellä organisaation, johtamisen ja johtajuuden keskeisiä perusteorioita ja käsitteitä

• eritellä ja arvioida henkilöstöjohtamisen peruskäsitteitä ja sisältöjä

• ymmärtää strategisen johtamisen keskeisimpiä työkaluja

• muodostaa käsityksen liiketoiminnasta globaalien vaikutussuhteiden verkostossa

• soveltaa oppimaansa kriittisesti käytännön esimies- ja johtamistilanteissa

Lisätietoja

Opintojaksoa koskevat viimeisimmät tiedot päivitetään www.lito.fi-sivustolle.

Esitietojen kuvaus

Ei vaadittavia esitietoja.

Oppimateriaalit

Robbins, Stephen P. – Judge, Timothy A. – Campbell, Timothy T. (2017) Organizational Behavior. 2nd edition. Pearson.

Opettajat voivat edellyttää myös muun kirjallisuuden lukemista (esim. artikkeleita). Tarkemmat tiedot annetaan kurssin alkaessa.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Verkkokurssi. Verkkokurssin suoritustavat tarkennetaan opetusohjelmassa.
Arviointiperusteet:
Opintojaksolla vaaditut hyväksytyt suoritukset. Arviointiperusteet tarkennetaan opetusohjelmassa.
Opetusajankohta:
Periodi 3, Periodi 4
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus