JSBP9140 Johdatus yrittäjyyteen (LITO) (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

LITO-opintokokonaisuus: Johdatus yrittäjyyteen

Kuvaus

Sisältö
 • Päätös tulla yrittäjäksi
  • johdatus yrittäjyyteen
 • Menestyskelpoisten liikeideoiden luominen
  • liiketoimintamahdollisuuksien luominen
  • esitutkimus
  • toimiala-analyysi
  • liiketoimintasuunnitelma
 • Ideasta yrittäjämäiseksi firmaksi
  • tiimin rakentaminen
  • start-upin rahoituksellisten vahvuuksien ja heikkouksien analyysi
  • eettiset ja lainopilliset kysymykset yrityksen perustamisessa
  • liiketoimintasuunnitelman kirjoittaminen ja tarinan rakentaminen
  • rahoituksen saaminen
 • Yrittäjämäisen yrityksen johtaminen ja kasvun rakentaminen
  • markkinointi
  • VC-toiminnan ymmärtäminen
  • IPR:t
  • kasvun haasteet ja kasvun johtaminen
  • kasvun strategiat
  • operaatiomuodot 

Osaamistavoitteet

Opintojakson aikana opiskelija oppii ymmärtämään yrittäjämäisen tiimin merkityksen sekä osaa muodostaa peruskäsityksen yrittäjyydestä liiketoiminnan muodossa tapahtuvana uutta luovana toimintana. Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • hallitsee liiketoimintaan liittyvät periaatteet, mahdollisuudet ja haasteet
 • osaa suunnitella asiakkaiden tarpeista ja arvontuonnista lähtevää, testaamiseen ja muutoskykyyn perustuvaa liiketoimintaa
 • osaa tulkita liiketoimintaan liittyviä osaamisen substanssialueita, joiden hallinta tulee liiketoiminnassa jollain tavoin ratkaista

Lisätietoja

Kaikki kurssin materiaalit ovat englanniksi. Lisäksi ryhmätöissä voi olla ulkomaalaisia opiskelijoita, jolloin ryhmätyön kieli on englanti.

Opintojaksoa koskevat viimeisimmät tiedot päivitetään www.lito.fi-sivustolle.

Esitietojen kuvaus

Ei vaadittavia esitietoja.

Oppimateriaalit

Kurssilla ilmoitettu materiaali. 

Kirjallisuus

 • Barringer, B. – Ireland, D. (2012) Entrepreneurship: Successfully Launching New Ventures. 4th Edition. Prentice Hall. Myös kirjan uudemmat versiot käyvät.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Verkkokurssi. Verkkokurssin suoritustavat tarkennetaan opetusohjelmassa. Opintojaksoon kuuluu pakollinen ennakkotehtävä, jonka hyväksytty suorittaminen määräaikaan mennessä on edellytys opintojakson suorittamiselle. Ohjeet ennakkotehtävän suorittamiseen annetaan määräaikaan mennessä ilmoittautuneille. Kurssin tehtävät sisältävät: kurssimateriaaleihin perehtymistä, oppimis- ja reflektiotehtäviä. Tehtäviä tehdään verkkoympäristössä yksilö- ja ryhmätöinä.
Arviointiperusteet:
Opintojaksolla vaaditut hyväksytyt suoritukset. Arviointiperusteet tarkennetaan opetusohjelmassa. Arviointi numeerisella asteikolla 1–5. Kurssi on jaettu viiteen osaan ja jokainen osa muodostuu kahdesta kurssikirjan kappaleesta ja niihin liittyvistä tehtävistä. Nämä jokaisen osan lopussa palautettavat tehtävät arvioidaan hyväksytty / hylätty asteikolla. Kaikki kurssitehtävät tulee olla hyväksytysti suoritettuna kurssin läpipääsemiseksi. Kurssin lopussa tehdään kurssin sisällön kokoava loppuessee, jonka perusteella kurssin arvosana määräytyy.
Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus