JSBP9160 Johdatus yritysjuridiikkaan (LITO) (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

LITO-opintokokonaisuus: Johdatus yritysjuridiikkaan

Kuvaus

Sisältö
 • Suomen oikeusjärjestyksen rakenne ja sen suhde muihin oikeusjärjestyksiin
 • oikeudelliset peruskäsitteet ja rakenteet
 • oikeuden merkitys yhteiskunnallisen päätöksenteon ja yritystoiminnan ytimessä
 • oikeuden tarjoamat mahdollisuudet, rajoitteet ja riskit yritystoiminnassa
 • yrityksen oikeudellisten riskien hallinta
 • oikeuslähteet ja niiden väliset suhteet
 • oikeudellisen ongelman ratkaisemisen peruslähtökohdat
 • yhtiöoikeuden perusteita
 • sopimusoikeuden perusteita
 • immateriaalioikeuden perusteita
 • työoikeuden perusteita
 • vero-oikeuden perusteita (vero-oikeuden osuus kurssin kokonaislaajuudesta 30 %)
 • kilpailuoikeuden perusteita
Suoritustavat

Verkkokurssi. Verkkokurssin suoritustavat tarkennetaan opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Opintojaksolla vaaditut hyväksytyt suoritukset. Arviointiperusteet tarkennetaan opetusohjelmassa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee Suomen oikeusjärjestyksen pääpiirteet ja sen liittymät muihin oikeusjärjestyksiin sekä keskeiset oikeudelliset peruskäsitteet ja rakenteet erityisesti liiketoiminnan näkökulmasta
 • tuntee erilaiset oikeuslähteet ja oikeudellisten ongelmien ratkaisemiseen peruslähtökohdat
 • ymmärtää oikeuden merkityksen yhteiskunnan toimintaa ohjaavana järjestelmänä ja erityisesti oikeuden merkityksen yritystoiminnan ytimessä
 • ymmärtää sen, miten ja miksi yrityksen tulee varautua yritystoimintaan liittyviin oikeudellisiin riskeihin, miten oikeudellisia riskejä hallitaan ja miten juridiset seikat tulee ottaa huomioon yrityksen päätöksenteossa sekä osaa tunnistaa oikeudellisen sääntelyn tarjoamat mahdollisuudet ja rajoitteet yritystoiminnassa
 • tuntee liiketoimintaosaamisen kannalta olennaisimpien oikeudenalojen keskeisen sääntelyn perusperiaatteet. Näitä oikeudenaloja ovat erityisesti yhtiöoikeus, sopimusoikeus, immateriaalioikeus, työoikeus, vero-oikeus (vero-oikeuden osuus kurssin kokonaislaajuudesta 30 %) ja kilpailuoikeus.

Lisätietoja

Opintojaksoa koskevat viimeisimmät tiedot päivitetään www.lito.fi-sivustolle.

Esitietojen kuvaus

Ei vaadittavia esitietoja

Oppimateriaalit

Opettajan kurssin alussa määrittelemä kirjallisuus.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Opintojaksoon kuuluu kolme mahdollisuutta kunkin moduulikohtaisen tentin suorittamiseen. Tenttiajankohdat ilmoitetaan kurssiohjeissa kurssialustalla.
Arviointiperusteet:
Arviointi numeerisella asteikolla 1–5 moduulikohtaisten tenttien (3 kpl) perusteella.
Opetusajankohta:
Periodi 2
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus