JSBP9170 Johdatus yritysvastuuseen (LITO) (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

LITO-opintokokonaisuus: Johdatus yritysvastuuseen

Kuvaus

Sisältö
 • Määritelmät ja historiallinen tausta
  • historiallinen tausta – kestävä kehitys
  • yritysvastuun määritelmät
  • miksi yritysvastuulla on merkitystä liiketoiminnassa
  • sidosryhmien tärkeys
 • Sääntelyyn liittyvät asiat
  • poliittinen yritysvastuu
  • yrityksen sosiaalinen tuloksellisuus ja vastuullisuus
  • MSI:t ja yritysvastuu
  • yritysvastuu ja ihmisoikeudet
 • Henkilöstöresurssit, tarjonta ja kulutus
  • henkilöstöjohtaminen ja yritysvastuu
  • yritysvastuu ja toimitusketju
  • yritysvastuu ja vastuullinen kuluttaminen
  • minimipalkka ja toimeentuloon riittävä palkka
 • Vuorovaikutukselliset asiat
  • yritysvastuu ja viestintä
  • yritysvastuu ja korruptio
  • yritysvastuu ja johtajuus
  • yritysvastuu ja vastuullinen sijoittaminen
Suoritustavat

Verkkokurssi. Verkkokurssin suoritustavat tarkennetaan opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Opintojaksolla vaaditut hyväksytyt suoritukset. Arviointiperusteet tarkennetaan opetusohjelmassa.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa:

 • määritellä ja soveltaa yritysvastuun avainkäsitteitä
 • tunnistaa yritysvastuun kannalta oleellisia asioita ja analysoida vastuullisuuteen liittyviä haasteita valituilla toimialoilla
 • kuvailla yritysvastuun roolia liiketoiminnassa ja laajemmin kansainvälisissä poliittisissa ja taloudellisissa suhteissa
 • kuvailla, millä eri tavoin yrityksen toiminta voi olla vastuullista
 • soveltaa yritysvastuun keskeisiä käsitteitä päivittäisessä työssään

Lisätietoja

Opintojakson voi suorittaa ainoastaan englanniksi.

Opintojaksoa koskevat viimeisimmät tiedot päivitetään www.lito.fi-sivustolle.

Esitietojen kuvaus

Ei vaadittavia esitietoja.

Oppimateriaalit

Linkit ensisijaisiin lukumateriaaleihin löytyvät kurssialustalta.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Arviointi numeerisella asteikolla 1–5. Arvosana muodostuu: viikkotehtävät/lyhyet esseet (60 %) ja case-analyysi: lopputehtävä (40%).
Opetusajankohta:
Periodi 3, Periodi 4
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti

Opetus