JSBP9190 Liiketoimintaosaamisen kokonaisdynamiikka ja sen ohjaaminen - yrityssimulaatio (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

LITO-yhteenvetokurssi. Simulaatio välittää opiskelijoille kokonaiskuvan yritystoiminnan dynamiikasta.

Kuvaus

Sisältö:

  • Opintojakson runkona toimii hajautetusti toteutettu yrityssimulaatiopeli, jossa tapahtuvan reaaliaikaisen päätöksenteon lisäksi opiskelijat tekevät eri liiketaloustieteisiin liittyviä harjoituksia.
  • Osallistuminen tapahtuu virtuaalisissa pienryhmissä, joissa tiimin jäsenet tulevat eri korkeakouluista.
  • Simulaation temaattinen ydin on toimitusketjun hallinta ja yrityksen eri toimintojen muodostama kokonaisuus. Tähän kuuluvia teemoja ovat yritystoiminnan horisontaalisesti läpäisevät logistiikan osa-alueet ostotoiminta, varastointi, toimitukset ja asiakassuhteet sekä näihin liittyvä raportointi. Jaksolla painotetaan erityisesti toimitusketjun kustannustehokasta ohjaamista ja sen vaikutuksia yrityksen tulokseen ja kassavirtaan.
  • Opintojaksolla käydään läpi toimitusketjun dynamiikkaa yritysverkostoissa, joissa oma yritys on osapuoli toimittajien, kilpailijoiden ja asiakkaiden muodostamassa ympäristössä.
  • Jakso antaa myös kokonaiskuvan siitä, mikä on yrityksen tietojärjestelmien rooli yrityskokonaisuuden ohjaamisessa: miten yrityksen eri funktiot ovat yhteisen toiminnanohjausjärjestelmän hyödyntäjiä ja miten toiminnanohjausjärjestelmä muodostaa yrityksen päätöksentekijöiden keskeisen työkalun.
  • Opintojaksolla jaettava teoreettinen materiaali ja harjoitukset liittyvät sekä edellä kuvattuun toimitusketjun ohjaamiseen että LITO-kokonaisuuden muihin liiketaloustieteiden oppimisteemoihin.

Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelija:

  • ymmärtää, miten eri liiketaloustieteet liittyvät toisiinsa yrityskokonaisuuden toiminnan kokonaisuudessa ja tuloksen muodostumisessa
  • ymmärtää toiminnanohjausjärjestelmän tehtävät ja merkityksen yrityksen ohjaamisessa
  • osaa soveltaa eri liiketaloustieteiden työkaluja yritystoiminnan suunnittelussa ja ohjaamisessa, ja ymmärtää strategian keskeisen roolin tässä prosessissa
  • osaa soveltaa erilaisia toimintatapoja hajautetussa ryhmässä toimimisessa

Keskeistä tällä opintojaksolla on yritystoiminnan kokonaisuuden optimointi: opiskelija ymmärtää, miksi yritystoiminnassa ei ole tarkoituksenmukaista osaoptimoida erillisiä toimintoja, vaan yrityksen johdon on katsottava yritystoimintaa kokonaisuutena. 

Lisätietoja

Kurssin opetuskieli on englanti, mutta opiskelija voi halutessaan palauttaa yksilötehtävät suomeksi. Simulaatioryhmässä voidaan käyttää suomea, jos ryhmässä ei ole mukana suomea osaamattomia opiskelijoita. 

Opintojaksoa koskevat viimeisimmät tiedot päivitetään www.lito.fi-sivustolle.

Esitietojen kuvaus

Opintojakso on yhteenvetokurssi (capstone), joka linkittää muut LITO-kokonaisuuden jaksot. Simulaatio välittää opiskelijoille kokonaiskuvan yritystoiminnan dynamiikasta ja siitä, miten eri liiketaloustieteet liittyvät yritystoiminnan kokonaiskuvaan.

Ennen yrityssimulaation suorittamista on suositeltavaa, että opiskelija on suorittanut LITO-kokonaisuudesta vähintään opintojaksot Johdatus taloushallintoon sekä Johtamisen ja organisaatioiden perusteet.

Oppimateriaalit

Simulaatiopeliohje, simulaation toimintaympäristön kuvaus, itseopiskeluvideot, kurssimoniste sekä opintojaksolla ilmoitettavat materiaalit.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Opintojaksoon kuuluu pakollinen ennakkotehtävä, jonka hyväksytty suorittaminen määräaikaan mennessä on edellytys opintojakson suorittamiselle. Ohjeet ennakkotehtävän suorittamiseen annetaan määräaikaan mennessä ilmoittautuneille.
Arviointiperusteet:
Kurssilla käytetään arviointiasteikkoa hyväksytty/hylätty. Arviointi toteutetaan kurssilla suoritettujen tehtävien pohjalta.
Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2, Periodi 3, Periodi 4
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus