JSBY1260 Kvantitatiiviset menetelmät ja SPSS (4 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Tärkeimmät tilastolliset tunnusluvut (keskiarvo, keskihajonta, varianssi, frekvenssi jne).
Tilastolliset jakaumat ja niihin liittyvien taulukoiden käyttö (normaalijakauma, t-jakauma jne)
Tilastollisen testaukset perusteet (korrelaatiot, keskiarvo- ja odotusarvotestit, regressioanalyysi jne).
SPSS-ohjelmiston peruskäyttö tilastollisen analyysin apuvälineenä.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- tunnistaa ja osaa laskea tyypillisimpiä tilastollisia tunnuslukuja
- osaa tulkita ja käyttää tyypillisimpiä tilastollisia jakaumia
- hallitsee tyypillisimmät tilastollisen testauksen määrälliset menetelmät
- hallitsee SPSS-ohjelmiston peruskäytön

Lisätietoja

Suositeltu suoritusajankohta on toisena opintovuonna.

Varsinainen opetus periodissa 3. Muina aikoina itsenäinen opiskelu kurssimateriaalien avulla ja suorittaminen näyttökokeilla.

Esitietojen kuvaus

Lukion laaja matematiikka tai JSBY1210 Matematiikan kertauskurssi tai muut vastaavat matematiikan opinnot.
JSBY1250 Taulukkolaskenta ja tietokannat 3 op -kurssi.

Oppimateriaalit

Materiaali kerrotaan kurssin aikana.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Opintojaksolla vaaditut hyväksytyt suoritukset. Harjoitustehtävät ja tentti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus