KAIA032 Kasvatuksen ja koulutuksen yhteiskunnallinen muutos (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden laitos
Järjestävä organisaatio:
Avoin yliopisto, Kasvatustieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Kasvatussosiologian keskeiset teoreettiset näkökulmat ja käsitteet; kasvatuksen ja koulutuksen ajankohtaiset, yhteiskunnalliset kysymykset (mm. globalisoituminen, koulutuksen, työelämän ja perhesuhteiden muutokset, kestävyys ja tasa-arvo).

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • soveltaa yhteiskunnallista lähestymistapaa kasvatuksen ja koulutuksen kysymyksiin

  • tarkastella kasvatuksen ja koulutuksen ilmiöitä käyttäen kasvatussosiologisia käsitteitä ja liittäen ne teoreettisiin lähestymistapoihin

  • jäsentää ajankohtaista kasvatusta, koulutusta ja yhteiskunnallista muutosta koskevan keskustelun teemoja eettisestä ja kestävästä näkökulmasta

  • tarkastella analyyttisesti ja kriittisesti yhteiskunnallisia muutosprosesseja ja rakenteita

  • hahmottaa koulutusta ja työelämää ja niissä tarvittavaa oppimista 

Esitietojen kuvaus

kasvatustieteen perusopinnot

Oppimateriaalit

Alla lueteltu kirjallisuus, josta kaikki suorittavat teoksen
Aittola, T. (toim.) Kasvatussosiologian suunnannäyttäjiä
sekä valinnainen kirjallisuus (1-6), joista valitaan kaksi teosta siten, että ainakin toinen on englanninkielinen.   


Lisäksi opetusohjelmassa mainittu muu oppimateriaali.


Kaikille: AITTOLA, T. (toim.) 2012. Kasvatussosiologian suunnannäyttäjiä. Helsinki: Gaudeamus.  


1. BROOKS, R., MCCORMACK, M. & BHOPAL, K. 2015. Contemporary debates in the sociology of education. Palgrave Macmillan.

2. BRUNILA, K., ONNISMAA, J & PASANEN, H. 2015. Koko elämä töihin - Koulutus tietokykykapitalismissa. Tampere: Vastapaino. TAI

3. SILVENNOINEN, H., KALALAHTI, M. & VARJO, J (toim.). 2018.  Koulutuksen lupaukset ja koulutususko. Kasvatussosiologian vuosikirja II. Suomen kasvatustieteellinen seura. Kasvatusalan tutkimuksia 79.

4. CHAMBERS, D. 2012. A sociology of family life. Change and diversity in intimate relations. Cambridge: Polity Press.

5. GIDDENS, A. 2007. Europe in the global age. Cambridge: Polity Press.

6. KNIJN, T. (toim.) 2012. Work, family policies and transitions to adulthood in Europe. Basingstoke : Palgrave Macmillan. 

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen ja/tai oppimistehtävien/tentin tekeminen hyväksytysti. Arviointiperusteet voivat vaihdella suoritustavoittain.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen ja/tai oppimistehtävien/tentin tekeminen hyväksytysti. Arviointiperusteet voivat vaihdella suoritustavoittain.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus