LBIP010 Fysiologian perusteet (2–4 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Kurssilla perehdytään ihmisen elinjärjestelmien perusrakenteisiin ja toimintaan lepotilassa.

Kuvaus

Energia-aineenvaihdunta

Veri ja verenkiertoelimistö, elimistön nesteet

Autonominen hermosto

Elimistön puolustusjärjestelmä

Hengityselimistö

Ruuansulatuselimistö ja virtsaneritys

Elimistön nestetilat- ja nestetasapaino

Happo-emästasapaino

Lämmönsäätely

Hormonieritys

Luentosalidemonstraatiot: EKG, Spirometria ja perusaineenvaihdunta

Osaamistavoitteet

Opintojaksolta valmistuttuaan opiskelija osaa kuvailla

- keskeisiltä osiltaan energiantuoton toimintamekanismit

- verenkiertoelimistön ja veren rakenteen, toimintamekanismit ja päätehtävät
- autonomisen hermoston rakenteen, toimintamekanismin ja päätehtävät
- immunologisen järjestelmän rakenteen, toimintamekanismin ja päätehtävät

- hengityselimistön rakenteen, toimintamekanismin ja päätehtävät
- munuaisten rakenteen, toimintamekanismin ja päätehtävät
- ruuansulatuselimistön rakenteen, toimintamekanismin ja päätehtävät
- endokriinisen järjestelmän rakenteen, toimintamekanismin ja päätehtävät

Kirjallisuus

  • Juhani Leppäluoto, Hannu Rintamäki, Olli Vakkuri, Heidi Vierimaa, Timo Lauri 2019. Anatomia ja fysiologia - Rakenteesta toimintaan. 9., uudistettu painos. Sanoma Pro, Helsinki (440 s.); ISBN: 978-952-63-5311-1

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Liikuntabiologian opiskelijat valitsevat suoritustavan 1 (4 op). Suoritustavat: Luennot 14 tuntia, luentosalidemonstraatiot 6 tuntia. Luentojen ja luentosalidemonstraatioiden suorittaminen ja tenttiminen yhdessä kirjallisuuden kanssa. Liikuntabiologian opinnoissa opintojakson laajuus on aina 4 op. Terveystiedon ja terveystieteiden perusopintojen sivuaineopiskelijat (muista tiedekunnista) suorittavat vain kirjatentin (2 op). Jos olet terveystiedon tai terveystieteiden perusopintojen opiskelija muista tiedekunnista, vaihda syksystä 2021 alkaen vastaavuuksista tilalle Sisussa jakso LBIP1015 (2 op).
Arviointiperusteet:
Luentosalidemonstraatiot suoritettava hyväksytysti. Tentti 100%.
Opetusajankohta:
Periodi 1
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Kuvaus:
Terveystiedon ja terveystieteiden perusopintojen sivuaineopiskelijat (muista tiedekunnista) valitsevat suoritustavan 2 (kirjatentti 2 op).
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 3

Kuvaus:
Syksystä 2021 lähtien liikuntabiologian tutkinto- ja sivuaineopiskelijat valitsevat suoritustavan 3 (4 op). Suoritustavat: Luennot 14 tuntia, luentosalidemonstraatiot 6 tuntia. Luentojen ja luentosalidemonstraatioiden suorittaminen ja tenttiminen yhdessä kirjallisuuden kanssa.
Arviointiperusteet:
Luentosalidemonstraatiot suoritettava hyväksytysti. Tentti 100%.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x
x

Tentti (2 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Kirjallisuus:
  • Juhani Leppäluoto, Hannu Rintamäki, Olli Vakkuri, Heidi Vierimaa, Timo Lauri 2019. Anatomia ja fysiologia - Rakenteesta toimintaan. 9., uudistettu painos. Sanoma Pro, Helsinki (440 s.); ISBN: 978-952-63-5311-1
Ei julkaistua opetusta
x

Osallistuminen opetukseen, luennot, luentosalidemot ja tentti (2–4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus