LFYS006 Pro gradu-seminaari I (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Avainteksti

Tukea pro gradu -tutkielman tekemistä syventämällä oman tieteenalan tutkimustietoutta ja saada valmiuksia oman opinnäytetyön toteuttamiseen.

Kuvaus

Opinnäytetyön suunnittelu: ongelmien kehittely, käsitteiden selventäminen ja määrittely, tutkielman aihepiirin rajaus, lähteiden etsintä ja kokoaminen sekä kirjallisuuskatsauksen ja tutkimussuunnitelman esittäminen huomioiden tutkimuseettiset näkökohdat. 

Suoritustavat

Seminaari 30 tuntia.
Aktiivinen osallistuminen seminaariin. Valmiin tutkimussuunnitelman esittäminen. Opponenttina toimiminen.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

• esittää tutkimuskysymykset ja mahdolliset hypoteesit

• laatia tieteellisen tutkimussuunnitelman, jossa aiheen rajaus, tutkimusasetelma ja menetelmät ovat tarkoituksenmukaisia

• jäsennellä lähdeaineiston ja taustateorian selkeäksi ja johdonmukaiseksi kirjallisuuskatsaukseksi

• perustella ja puolustaa omaa tutkimussuunnitelmaa

• esittää tutkimuksen teoriataustan ja kirjallisuuskatsauksen

• antaa kriittistä ja rakentavaa palautetta toisten suunnitelmista

Lisätietoja

4. kevätlukukausi

Esitietojen kuvaus

LFYS012 Applied exercise physiology I

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen seminaareihin. Valmiin tutkimussuunnitelman esittäminen. Opponenttina toimiminen.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Ei julkaistua opetusta