LPEP014 Kummikoulu (3 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi, ruotsi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Liikunnan opetussuunnitelma ja oppilaslähtöisen liikunnanopetuksen periaatteet.

Opetuksen yhteissuunnittelu ja yhteisopettajuus.

Liikunnanopetus erilaisissa oppimisympäristöissä.

Oppilaantuntemus ja oppilaan oppimisen tukeminen.

Oppituntien havainnointi ja arviointi eri näkökulmista: oppilaiden osallistuminen ja oppiminen sekä opettajan toiminta.

Liikuntatapahtuman suunnittelu ja järjestäminen.

Luokkaopetukseen ja toiminnallisiin työtapoihin tutustuminen.


Suoritustavat:

Luento 2 tuntia
Seminaarit 10 tuntia
Opetusharjoittelu ja palautekeskustelut 27 tuntia
Luokkaopetuksen seuranta 2 tuntia

Liikuntatapahtuma 4 tuntia
Itsenäinen työskentely

Opetuksen ja liikuntatapahtuman yhteissuunnittelu, -toteutus ja -arviointi.
Vastuu- tai apuopettajana toimiminen, opetuksen havainnointi annettujen tehtävien mukaisesti ja aktiivinen osallistuminen palautekeskusteluun.
Oppimispäiväkirjan pitäminen ja annettujen kirjallisten tehtävien suorittaminen


Arviointiperusteet:

Opintojakson hyväksytty suorittaminen tarkoittaa, että opiskelija:

 • on osallistunut aktiivisesti jakson seminaareihin, liikunta- ja luokkatunteihin sekä palautekeskusteluihin.
 • on osoittanut toiminnallaan vastuullista ja eettistä suhtautumista opetukseen ja sen suunnitteluun.
 • osaa suunnitella ja toteuttaa liikuntatunnin yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa.
 • on havainnoinut erilaisia opetustilanteita monesta näkökulmasta, reflektoinut havaintojaan yhdessä muiden kanssa ja pyrkinyt hyödyntämään saamaansa palautetta opetuksen kehittämiseksi.
 • tulee toimeen erilaisten oppilaiden kanssa osana opettajayhteisöä ja on pyrkinyt suunnittelemaan ja soveltamaan opetusta oppilaiden osaamisen ja tarpeiden mukaan.
 • on arvioinut oppilaiden oppimista ja työskentelyä liikuntatunnilla ja antanut oppimista tukevaa palautetta suullisesti ja sanallisesti.
 • on pitänyt toiminnallisen tuokion luokkaopetuksessa ja järjestänyt liikuntatapahtuman kummikoulun oppilaille.
 • on pitänyt oppimispäiväkirjaa kaikista oppitunneista ja suorittanut annetut kirjalliset tehtävät.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää oppilaantuntemuksen merkityksen opettamisessa ja oppimisessa.
 • osaa suunnitella ja toteuttaa liikuntatunnin, huomioiden ryhmän oppilaat sekä oppimisympäristön tarjoamat mahdollisuudet.
 • osaa havainnoida ja arvioida oppilaiden osallistumista, oppimista ja työskentelyä liikuntatunnilla sekä luokkatilanteissa.
 • on kehittynyt opettaja-oppilas vuorovaikutuksessa, opettajien välisessä yhteistyössä, opetuksen soveltamisessa, oppilaan autonomian tukemisessa, ryhmänhallintataidoissa ja muissa liikunnan opettamisen perustaidoissa.
 • on kehittynyt pohtimaan opetuksessa tehtyjä ratkaisuja kriittisesti ja tiedostaa opettajan vastuun oppilaista ja opetuksen toteutuksesta, toimii opettajan ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
 • on tutustunut toiminnallisiin työtapoihin, joita voi käyttää luokkaopetuksessa
 • ymmärtää, miten suunnitellaan ja järjestetään liikuntatapahtuma koululaisille.

Lisätietoja

Ajoitus: 2. vuosi syyslukukausi

LPE: Kurssi kirjataan koko laajuudeltaan liikuntapedagogiikan pääaineopiskelijoille integroituihin opettajan pedagogisiin opintoihin.

Oppimateriaalit

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet. Opetushallitus.

Jyväskylän koulujen perusopetuksen opetussuunnitelma, ja liikunnan arviointiohjeistus. Peda.net.
Laatua liikuntakasvatukseen. Opetushallituksen verkkomateriaali. Edu.fi.

Jaakkola, T., Liukkonen, J. & Sääkslahti, A. (toim.) 2017. Liikuntapedagogiikka. PS-kustannus.

Suoritustavat

Tapa 1

Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

LPEP014 Osallistuminen opetukseen s20 (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi, ruotsi

Opetus