LTKY1020 Asiantuntijana kehittyminen 1 (1–3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Sisältö
 • Hops: tekeminen, seuraaminen, päivittäminen. Opintojen suunnittelu ja opiskelutaidot.
 • Opiskelijan hyvinvointi, arjen hallinta.
 • Ryhmäytyminen ja vertaistuki.
 • Oman osaamisen hahmottaminen ja sanoittaminen.
 • Ammatillinen asiantuntijuus ja työllistymisvaihtoehtojen hahmottaminen.
 • Arviointi- ja palautteenantotaidot.
 • Kansainvälisyys.
Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen opetukseen (läsnäolovelvollisuus 100 %) ja annettujen tehtävien suorittaminen (hops-työskentely, portfoliotyöskentely, työelämätehtävät). Opintojakso kestää koko kandidaatin opintojen ajan, eli kolme vuotta. Opiskelija osallistuu joka vuosi 1 op laajuiselle toteutukselle ja saa siten osasuoritusrekisteriin 1 op lukuvuosittain.

Arviointi

Edellytyksenä hyväksytyn arvosanan saamiselle on osallistuminen opetukseen ja annettujen tehtävien tekeminen.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa suunnitella ja arvioida omaa oppimistaan ja opiskeluaan
 • ymmärtää minkälaiset tekijät voivat edistää tai estää oppimista ja opintojen etenemistä
 • on tietoinen omaan hyvinvointiinsa ja sen ylläpitämiseen vaikuttavista asioista
 • ymmärtää oman roolinsa ja ryhmän merkityksen asiantuntijuutensa kehittämisessä
 • osaa tunnistaa ja kuvailla omaa osaamistaan
 • tunnistaa asiantuntijan työllistymismahdollisuuksia ja työtehtävien osaamisvaatimuksia
 • osaa antaa ratkaisukeskeistä palautetta
 • ymmärtää kansainvälistymisen merkityksen osana opintoja ja työelämää sekä on tietoinen erilaisista kansainvälistymismahdollisuuksista, mm. opiskelijavaihdosta ja kansainvälisestä työharjoittelusta.

Oppimateriaalit

Ajankohtaiset kirjat, artikkelit ja materiaalit.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

1. vuoden opiskelijat (1 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Tiedekunnan yhteiset ryhmäohjausalustukset, 4 h.

Ryhmäohjaustapaamiset, 8 h.

Henkilökohtaiset ohjauskeskustelut, 1-2 h.

Annetut tehtävät.

Opetus

x

2. vuoden opiskelijat (1 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Tiedekunnan yhteiset ryhmäohjausalustukset, 4 h.

Ryhmäohjaustapaamiset, 8 h.

Henkilökohtaiset ohjauskeskustelut, 1-2 h.

Annetut tehtävät.

Opetus

x

3. vuoden opiskelijat (1 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Työskentelytavat:

Tiedekunnan yhteiset ryhmäohjausalustukset, 4 h.

Ryhmäohjaustapaamiset, 8 h.

Henkilökohtaiset ohjauskeskustelut, 1-2 h.

Annetut tehtävät.

Opetus