LYTA014 Liikunta-alan asiantuntijaksi kasvaminen (3 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022

Kuvaus

Sisältö

HOPSin tekeminen ja päivittäminen
Yliopisto-opiskelu ja sivuainevalinnat
Kansainvälisyys
Liikunnan yhteiskuntatieteilijöiden työurat ja yleinen työelämätietous
Oman osaamisen hahmottaminen

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen pienryhmätyöskentelyyn (20 tuntia), kirjoitustehtävien ja alumnihaastattelun tekeminen, portfoliomateriaalin kerääminen.

Arviointiperusteet

Läsnäolovaatimus ryhmäohjaustapaamisissa 90 %, hopsin tekeminen ja päivittäminen sekä annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- on tehnyt henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) ja päivittänyt sitä ainakin kerran
- osaa suunnitella opintojaan ja arvioida niiden sujumista
- on tiedostanut ammatillisen identiteettinsä lähtökohdat ja asiantuntijuuden käsitteen monitahoisuuden
- osaa selittää opiskelun, tieteellisen ajattelun ja tutkimuksen sekä käytännön ammattiosaamisen välisiä yhteyksiä
- pystyy määrittelemään osaamistaan eri näkökulmista
- osaa antaa rakentavaa palautetta yliopisto-opetuksesta

Lisätietoja

Kurssi kestää koko kandidaatinopintojen ajan eli opiskeluvuodet 1.-3.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus