LYTS012 Liikunta-alan asiantuntijaksi kasvaminen (2 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022

Kuvaus

Sisältö

HOPSin päivittäminen ja sen toteutumisen arviointi
Asiantuntijan osaamisalueet ja oman osaamisen määrittely
Työelämätaidot: työnhaku ja tulevaisuuden työelämätaidot

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen pienryhmätyöskentelyyn (6 tuntia) ja URAP001 Näkökulmia työllistymiseen-kurssin työelämäluennoille (6 tuntia) sekä itsenäistä työskentelyä. Oppimistehtävät ja portfolion kokoaminen.

Arviointiperusteet

Läsnäolovaatimus ryhmäohjaustapaamisissa ja työelämäluennoilla 100 %, hopsin päivittäminen, annettujen kirjallisten tehtävien suorittaminen ja portfolion kokoaminen hyväksytysti.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- on itsenäisesti päivittänyt HOPSinsa ja arvioinut sen toteutumista
- osaa yhdistää tieteellisen ajattelun ja käytännön ammattiosaamisensa johdonmukaiseksi ja persoonalliseksi kokonaisuudeksi
- osaa jäsentää ja arvioida omaa osaamistaan eri näkökulmista ja oppimistaan koko opiskeluajan aikajänteellä
- osaa analysoida ammatillista identiteettiään ja on hahmottanut laajalti erilaisia työmahdollisuuksia
- on omaksunut valmiudet työelämään siirtymiseen

Lisätietoja

4.-5. vuosi

Esitietojen kuvaus

LYTA014 Liikunta-alan asiantuntijaksi kasvaminen

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta