STOA2003 Aikuissosiaalityön perusteet (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Järjestävä organisaatio:
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Sosiaalityön aineopintojen pakollinen jakso. Vain opinto-oikeuden saaneille.

Kuvaus

Opintojaksolla opiskelija perehtyy asiakkaan osallisuutta ja toimijuutta koskeviin kysymyksiin, aikuissosiaalityön tavallisimpiin aihealueisiin, sekä tutustuu aikuissosiaalityön käytäntöihin, menetelmiin ja eettisiin kysymyksiin. Opintojaksolla aikuissosiaalityön kysymyksiä tarkastellaan ajankohtaisen tutkimustiedon pohjalta.

Osaamistavoitteet

Suoritettuaan opintojakson opiskelijalla on ymmärrys aikuissosiaalityölle tyypillisistä sisällöistä ja niiden suhteesta muuttuvaan yhteiskuntaan. Opiskelija hahmottaa eri toimintaympäristöt, joissa sosiaalityötä tehdään aikuisten kanssa ja hänellä on valmiudet aikuissosiaalityötä koskevaan eettisen pohdintaan sekä oman asiantuntijuutensa arvioimiseen ja kehittämiseen.

Oppimateriaalit

Suoritusvaatimuksiin sisältyvä kirjallisuus ja mahdollinen muu materiaali, joka ilmoitetaan erikseen.

Kirjallisuus

  • Aila-Leena Matthies – Anu-Riina Svenlin – Kati Turtiainen (toim.) (2021) Aikuissosiaalityö. Tieto, käytäntö ja vaikuttavuus. Gaudeamus
  • Sosiaali ja terveysministeriö (2019): Tiekartta 2030: Aikuisten parissa tehtävän sosiaalityön tulevaisuusselvitys. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2019: 41. (ISBN 978-952-00-4076-5 verkko)

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Kuvaus:
Kontaktiopetus ja kirjalliset tehtävät
Arviointiperusteet:
Kontaktiopetuksen ja kirjallisten tehtävien hyväksytty suorittaminen.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus