STOA7005 Kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma (10 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Järjestävä organisaatio:
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Sosiaalityön aineopintojen pakollinen jakso. Vain opinto-oikeuden saaneille.

Kuvaus

Kandidaatintutkielman laatiminen seminaarityöskentelyn tukemana. Seminaarissa ja samalla kandidaatintutkielmassa kehitetään kriittistä ja analyyttistä ajattelua, tiedonhankinnan ja -tuottamisen taitoja, vastuunotto- ja päätöksentekokykyä, itsesäätely-, ongelmanratkaisu- ja esiintymistaitoja sekä rakentavan palautteen antamisen ja vastaanottamisen taitoa sekä tutustutaan tutkimuseettisiin periaatteisiin. 

Osaamistavoitteet

Seminaarin suoritettuaan opiskelija osaa aikatauluttaa kirjoitus- ja tutkimusprosessin eri vaiheet sekä valita ja rajata tutkimusaiheen ja laatia tutkimussuunnitelman. Hän osaa tehdä ohjatusti tiedonhakuja tutkimusaiheeseensa liittyvistä tärkeimmistä tiedonlähteistä, arvioida kriittisesti lähdeaineistoa sekä tehdä tutkimussuunnitelman pohjalta tieteellisen tutkielman noudattaen tutkimusetiikan periaatteita. Lisäksi opiskelija osaa soveltaa valitsemaansa metodologiaa tutkimusongelman ratkaisemisessa, kirjoittaa tutkielman johdonmukaisesti ja argumentoiden sekä tieteellisen viestinnän konventioita noudattaen. Hän osaa myös esitellä tutkimustaan ja perustella tekemiänsä valintoja ja arvioida tutkimuksensa tulosten luotettavuutta ja merkitystä, arvioida rakentavasti ja kriittisesti muiden tutkimuksia ja esitelmiä. Opiskelijalle muodostuu selkeä käsitys siitä, mikä tieteellisen tutkielman rakenne on ja mitä sellaisen tekeminen käytännössä tarkoittaa.

Lisätietoja

Suoritusajankohta aineopintojen loppupuolella. Kandidaatintutkielmalle tehdään plagiarismintarkastus ennen opinnäytteen valmistumista.

Esitietojen kuvaus

Sosiaalityön perusopintojen ja aineopintojen menetelmäjaksojen tulee olla suoritettuina joko ennen kandidaattiseminaaria tai suoritetaan samanaikaisesti. 

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan seminaarissa.

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Kuvaus:
Kontaktiopetus, 80 % läsnäolo seminaareissa, itsenäinen työskentely ja kirjallinen kandidaatintutkielma.
Arviointiperusteet:
Seminaareihin osallistuminen ja kandidaatin tutkielma, joka täyttää seminaarille asetetut osaamistavoitteet.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (10 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus