TAIP1101 Taide kulttuurisena ilmiönä (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Taidekasvatuksen kentät ja tehtävät, taide kulttuurisena ilmiönä, taiteen suhde inhimilliseen kasvamiseen ja taide itsekasvatuksena, kontekstuaaliset ja naturalistiset taiteen teoriat, taiteen sukulaisilmiöt (arjen ja ympäristön estetiikka), taiteen arvot, taiteen suhde todellisuuteen.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
  • hahmottaa taidekasvatuksen tutkimuksen keskeiset kysymykset ja oivaltaa niiden yhteyden taiteiden käytäntöjen kenttään
  • osaa tarkastella taidetta ja taidekasvatusta kriittisesti ja rakentavasti
  • kykenee lähestymään taiteen arvoa ja merkitystä koskevia kysymyksiä analyyttisesti
  • osaa erottaa lähtökohdiltaan ja tavoitteiltaan erilaisia taiteenteorioita toisistaan
  • hahmottaa ja jäsentää esteettisen ilmaisun ja arvojen merkityksen arjessa ja ympäristössä.

Kirjallisuus

  • Eldridge, Richard: Johdatus taiteenfilosofiaan. Helsinki : Gaudeamus Helsinki University Press 2009.
  • Shiner, Larry E.: The invention of art : cultural history. Chicago : University of Chicago Press 2001.

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2, Periodi 3, Periodi 4, Periodi 5
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 3

Arviointiperusteet:
Annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2, Periodi 3, Periodi 4, Periodi 5
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Kontaktiopetus ja siihen liittyvät tehtävät / tentit.

Opetus

x

Itsenäinen työskentely (essee) (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Tentti (5 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus