TAIP1102 Taiteentutkimuksen perusteet (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Tutustutaan kuvataiteen ja arkkitehtuurin tutkimushistoriaan ja nykytutkimukseen.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee kuvataiteen ja arkkitehtuurin tutkimuksen historialliset vaiheet ja tutkimusperinteet pääpiirteissään,
  • ymmärtää taiteentutkimuksen merkityksen ja mahdollisuudet nykypäivän globaalissa visuaalisessa ympäristössä,
  • hallitsee tiedonhankinnan perusteet ja
  • osaa noudattaa tieteellisen kirjoittamisen eettisiä periaatteita.

Kirjallisuus

  • Elovirta, Arja & Lukkarinen, Ville (toim.): Katseen rajat. Taidehistorian metodologiaa. Lahti: Helsingin yliopiston Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus 1998.
  • Seppä, Anita: Kuvien tulkinta : menetelmäopas kuvataiteen ja visuaalisen kulttuurin tulkitsijalle. Helsinki: Gaudeamus 2012.
  • Ijäs, Minna; Kuusamo, Altti ja Niemelä, Riikka (toim.): Kuinka tehdä taidehistoriaa? Turku: UTU 2010.
  • Waenerberg, Annika ja Kähkönen, Satu (toim.): Taidetta tutkimaan. Menetelmiä ja näkökulmia. Jyväskylä: Kampus Kustannus 2012. Sivut 10–36.

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2, Periodi 3, Periodi 4, Periodi 5
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Tentti (5 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus