TAIP1106 Taide ja yleisöt (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Taiteellisen toiminnat muodot, taiteen ja taidekasvatuksen suhde, taide toimintana ja taiteen toimintaympäristöt.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
 • tuntee taidetoiminnan tutkimuksen keskeiset teemat kansallisesti ja kansainvälisesti
 • tuntee yleisötyön muotoja ja käytäntöjä
 • ymmärtää taiteentutkimuksen yhteydet taidetoiminnan käytännön suunnitteluun ja toteutukseen
 • tunnistaa yleisötyön käyttäjälähtöisiä tarpeita ja eettisiä vaatimuksia suhteessa kulttuuriseen moninaisuuteen
 • tunnistaa taidealan ammattiosaamisen yleisötyön ja taidetoiminnan toteuttamisen näkökulmista.

Kirjallisuus

 • Teräs, Ulla & Teräsvirta, Eeva: Altistutaan asiakkaille! Museoiden johtamis- ja toimintamallit muutoksessa. Helsinki: Museovirasto 2013.
 • Opetus- ja kulttuuriministeriö: Taiteen ja kulttuurin saavutettavuus. Loppuraportti. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2014:15. Opetus- ja kulttuuriministeriö, Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osasto 2014.
 • Anttila, Eeva: Taiteen jälki: Taidepedagogiikan polkuja ja risteyksiä. Teatterikorkeakoulun julkaisusarja 40. Helsinki: Teatterikorkeakoulu 2011.
 • Falk, John & Dierking, Lynn: The museum experience revisited. Walnut Creek, Calif. : Left Coast Press 2012.
 • Lindhol, Arto (toim.): Ei-kävijästä osalliseksi – osallistuminen, osallistaminen ja osallisuus kulttuurialalla. Helsinki: Humanistinen ammattikorkeakoulu 2015.
 • Sorjonen, Hilppa ja Sivonen, Outi 2015. Taide ja kulttuurilaitosten yleisötyön muodot. Cuporen verkkojulkaisuja 27.
 • https://www.cupore.fi/images/tiedostot/taide-jakulttuurilaitostenyleisotyonmuodot17.4..pdf

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2, Periodi 3, Periodi 4, Periodi 5
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 3

Arviointiperusteet:
Annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2, Periodi 3, Periodi 4, Periodi 5
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Kontaktiopetus ja siihen liittyvät tehtävät / tentit

Opetus

x

Itsenäinen työskentely (essee) (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Esseesuorituksesta sovitaan vastuuopettajan kanssa.

Opetus

x

Tentti (5 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

E-tentti.

Tenttiin luetaan:

 • Anttila, Eeva: Taiteen jälki: Taidepedagogiikan polkuja ja risteyksiä. Teatterikorkeakoulun julkaisusarja 40. Helsinki: Teatterikorkeakoulu 2011.
 • Falk, John & Dierking, Lynn: The museum experience revisited. Walnut Creek, Calif. : Left Coast Press 2012.
 • Sorjonen, Hilppa ja Sivonen, Outi 2015. Taide ja kulttuurilaitosten yleisötyön muodot. Cuporen verkkojulkaisuja 27.

Opetus