TERV110 Terveystiedon didaktiikan syventäminen (6 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Sisältö

Oppimistavoitteiden rakentaminen
Ymmärtävä oppiminen, oppimisen tukeminen tutkivan työskentelyn avulla
Oppimisen ja osaamisen arviointi
Opetussuunnitelmat

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
  • rakentaa tarkoituksenmukaisia oppimistavoitteita eri kouluasteille ja jäsentää oppisisältöjä eri viitekehysten avulla
  • soveltaa tutkivaa työskentelyä terveystiedon opetuksessa
  • soveltaa ja perustella eri menetelmien käyttöä oppimisen ja osaamisen arvioinnissa
  • arvioida kriittisesti terveystiedon opetuksen nykytilaa ja tehdä perusteltuja ehdotuksia opetuksen kehittämiseksi

Lisätietoja

Liikuntatieteellinen tiedekunta: Syyslukukausi

Esitietojen kuvaus

TERV002 Terveystiedon didaktiikan perusteet

Oppimateriaalit

Oheismateriaali

Atjonen, P., Laivamaa, H., Levonen, A., Orell, S., Saari, M. et al. 2019. "Että tietää missä on menossa": Oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa. Helsinki: Kansallinen koulutuksen arviointikeskus KARVI. (251 s.) https://karvi.fi/app/uploads/2019/04/KARVI_0719.pdf 

Hakkarainen, K., Bollström-Huttunen, M., Pyysalo, R. & Lonka, K. 2005. Tutkiva oppiminen käytännössä. Matkaopas opettajille. Helsinki: WSOY. (290 s.) 

Hakkarainen, K., Lonka, K. & Lipponen, L. 2004. Tutkiva oppiminen. Järki, tunteet ja kulttuuri oppimisen sytyttäjinä. Helsinki: WSOY. (416 s.) 

Halinen, I., Hotulainen, R., Kauppinen, E., Nilivaara, P., Raami, A. & Vainikainen, M-P. 2016. Ajattelun taidot ja oppiminen. Jyväskylä: PS-Kustannus. (352 s.) 

Jeronen, E., Välimaa, R., Tyrväinen, H. & Maijala, H. (toim.) 2009. Terveystietoa oppimaan ja opettamaan. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. (206 s.) http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6959-2 

Jyrhämä, R., Hellström, M., Kansanen, P. & Uusikylä, K. 2016. Opettajan didaktiikka. Jyväskylä: PS-kustannus. (247 s.)

Lonka, K. 2015. Oivaltava oppiminen. Helsinki: Otava. (263 s.) 

Luostarinen, A., Nieminen, J.H., White, E.H., Nilivaara, P., Peltomaa, I. et al. 2019. Arvioinnin käsikirja. Jyväskylä: PS-kustannus. (390 s.)

Luostarinen, A., Peltomaa, I-M. 2016. Reseptit OPSin käyttöön: opettajan opas työssä onnistumiseen. Jyväskylä: PS-Kustannus. (243 s.)

Ouakrim-Soivio, N. 2016. Oppimisen ja osaamisen arviointi. Helsinki: Otava. (176 s.)

Paakkari, L. & Paakkari, O. 2012. Health literacy as a learning outcome in schools. Health Education 112 (2), 133―152. (20 s.)

Paakkari, O. 2017. Oppimista tukeva arviointi terveystiedossa. Teoksessa Kauppinen, E. & Vitikka, E. (toim.) Arviointia toteuttamassa: Näkökulmia monipuoliseen oppimisen arviointiin. Helsinki: Opetushallitus. (193 s.)

Summanen, A-M. 2014. Terveystiedon oppimistulokset perusopetuksen päättövaiheessa 2013. Koulutuksen seurantaraportit 2014:1. Helsinki: Opetushallitus. (158 s.) 

Toivola, M. 2019. Käänteinen arviointi. Helsinki: Edita. (119 s.)

Toivola, M., Peura, P. & Humaloja, M. 2017. Flipped learning: Käänteinen oppiminen. Helsinki: Edita. (137 s.)

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014. https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/perusopetuksen_opetussuunnitelman_perusteet_2014.pdf sekä Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa. 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 muutokset. https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/perusopetuksen-arviointiluku-10-2-2020_2.pdf

Perusopetuksen päättöarvioinnin kriteerit 2020. 
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/Perusopetuksen%20p%C3%A4%C3%A4tt%C3%B6arvioinnin%20kriteerit%2031.12.2020_0.pdf

Lukion opetussuunnitelman perusteet 2019. https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/lukion_opetussuunnitelman_perusteet_2019.pdf 

Ammatillisten perustutkintojen perusteet. 2018. Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen. Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen. https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3689879/reformi/tutkinnonosat/4211783

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Kuvaus:
Aktiivinen osallistuminen opetukseen (28 tuntia) 1 op. Kirjalliset tehtävät 5 op
Arviointiperusteet:
Oppimispäiväkirja 60 %, kurssisuunnitelma 40 %
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (6 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus