VTEA1006 Testiasemaharjoittelu (4 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Sisältö

Opiskelija perehtyy fyysisen kunnon ja suorituskyvyn mittaamiseen osana urheiluvalmennusta ja soveltaa aiemmilla opintojaksoilla oppimiansa tietoja ja taitoja ohjatusti käytännön työssä. 

  • Ohjattu testausharjoittelu testiasemilla

Suoritustavat

  • Seminaari (10 t)

  • Käytännön harjoittelujen suorittaminen ja raportointi

  • Näyttökokeiden suorittaminen

Arviointiperusteet

Käytännön harjoittelun ja näyttökokeiden raportointi ja esittäminen seminaarissa (100%)

Osaamistavoitteet

Opintojaksolta valmistuttuaan opiskelija

  • osaa suunnitella ja toteuttaa testausta huomioiden eri urheilulajien erityisvaatimukset sekä eri ikäkausien ja erityisryhmien tarpeet

  • osaa arvioida ja analysoida testaustoimintaa perustuen liikuntabiologian alan kirjallisuuteen ja tieteelliseen tutkimukseen

  • osaa soveltaa teoreettista tietoa käytännön ongelmatilanteiden ratkaisussa

  • osaa toimia testauksen työyhteisön jäsenenä

  • osaa toteuttaa testausta laadukkaasti

Lisätietoja

3. kevälukukausi

Esitietojen kuvaus

Liikuntabiologian perusopinnot

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen seminaareihin ja harjoittelu 80 h.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus