YJOS1920 Pro gradu -tutkielma (30 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Avainteksti

Oma erityisasiantuntijuus näkyväksi

Kuvaus

- itsenäisesti, ohjaajan tukemana laadittu tutkielma
- tutkielman raportointi tieteellisenä tutkimusraporttina
- suulliset esitelmät tutkimusseminaarissa


Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- tunnistaa omaan tieteenalaansa kuuluvia ongelmia sekä määritellä ja perustella oman tutkimusongelmansa
- arvioida ja kriittisesti analysoida tieteenalansa valitun ongelma-alueen tieteellistä kirjallisuutta
- perustella tutkielmassa käytettyyn kirjallisuuteen ja menetelmiin liittyvät valinnat
- soveltaa valitsemaansa tieteellistä tutkimusmenetelmää tutkimusongelmansa ratkaisemisessa
- analysoida tutkielmassa saatuja tuloksia, tehdä tulkintoja ja suhteuttaa tutkimustuloksia aikaisempiin tutkimuksiin
- tehdä teoreettisia ja käytännöllisiä johtopäätöksiä tutkielmansa tulosten perusteella
- tuottaa tutkimusraportin soveltaen tieteellisen kirjoittamisen periaatteita

Esitietojen kuvaus

Pakolliset syventävät opinnot

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Itsenäinen tutkimustyö ja sen raportointi ohjeiden mukaisesti
Arviointiperusteet:
Syventävien opintojen tutkielman arviointikriteerit
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (30 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus