YLAA1920 Aineopintojen seminaari ja tutkielma (10 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Opiskelija osallistuu seminaarityöskentelyyn. Seminaarityöskentelyssä opiskelija osallistuu tieteelliseen keskusteluun sekä suullisesti että kirjallisesti. Seminaarityöskentely on tarkoitettu ainoastaan pääaineopiskelijoille.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- suunnitella, toteuttaa ja raportoida oman pienimuotoisen tutkimushankkeen
- hankkia omaan tutkimusaiheeseensa liittyvää tietoa oma-aloitteisesti, itsenäisesti ja kriittisesti
- käyttää ja analysoida hankkimaansa aineistoa
- raportoida tutkimuksensa tulokset akateemisen opinnäytetyön muodossa
- kommentoida ja arvioida tutkimuksia rakentavasti ja vuorovaikutteisesti

- Metataidot: tieteellinen kirjoittaminen, esiintymistaidot

Lisätietoja

Suoritusajankohta 3. vuosi.


Avoin yliopisto: Seminaari, itsenäinen tutkimustyö, tieteellinen tutkimusraportti.

Esitietojen kuvaus

Yrityksen taloustieteiden aineopintoja sekä metodi- ja tiedonhankintamenetelmäopinnot (JSBA1110 Metodiopinnot ja JSBA1120 Tiedonhankintamenetelmät) vähintään aloitettu seminaarin alkaessa ja suoritettu ennen tämän kurssin rekisteröintiä.

Oppimateriaalit

Oman tutkimusaiheen tieteellinen kirjallisuus

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Seminaari, itsenäinen tutkimustyö, tieteellinen tutkimusraportti. Suoritusajankohta 3. vuosi.
Arviointiperusteet:
Arviointi erillisten tiedekuntaneuvostossa hyväksyttyjen kandidaatin tutkielman arviointikriteereiden perusteella.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (10 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus