YLAA3130 Tilintarkastuksen peruskurssi (6 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Tilintarkastuksen sisältö ja merkitys, tilintarkastusvelvollisuus ja tilintarkastusta koskeva lainsäädäntö, tilintarkastajan asema ja vastuu;
tilintarkastajaa koskevat vaatimukset, valinta, toimikausi, velvollisuudet ja oikeudet, tarkastuksen suorittaminen ja tilintarkastajan raportit sekä
sisäinen tarkkailu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
-kuvata tilintarkastuksen keskeiset perusteet ja tilintarkastajan tehtäväkentän olennaiset osa-alueet
-suorittaa pieniä tilintarkastustehtäviä, joiden tuloksista kykenee laatimaan asianmukaisen tilintarkastuskertomuksen


Metataidot: ongelmanratkaisu, itsereflektio

Esitietojen kuvaus

YLAA3110 Kirjanpito ja tuloslaskenta

Pakolliset esitiedot

Oppimateriaalit

-Tilintarkastuslaki ja -asetus
-Kirjanpitolaki ja -asetus
-Osakeyhtiölaki ja osuuskuntalaki
-Luennoitsijan ilmoittama muu kirjallisuus ja ajankohtaiset artikkelit esim. Tilintarkastus-lehdestä

Kirjallisuus

  • Tomperi, S. 2018, (4.uudistettu painos). Tilintarkastus. Normeista käytäntöön; ISBN: 9789513767266

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Luennot, kirjallinen harjoitustehtävä ja tentti
Opetusajankohta:
Periodi 1
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Luennot ja tentti (6 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Opintojaksolla vaaditut hyväksytyt suoritukset. Arviointiperusteet tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Luennot, kirjallinen harjoitustehtävä ja tentti

Opetus