Kulttuurit ja yhteisöt muuttuvassa maailmassa. Etnologian, antropologian ja kulttuuripolitiikan kandidaattiohjelma

Tutkintonimike:
Humanististen tieteiden kandidaatti
Tutkinto-ohjelman tyyppi:
Alempi tutkinto-ohjelma
Laajuus:
180 op
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Historian ja etnologian laitos, Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

KUMU-tutkinto-ohjelman kandidaattiopinnot tarjoavat laaja-alaiset tiedot sekä kulttuurista ja yhteiskunnasta että etnologiasta, antropologiasta ja kulttuuripolitiikasta. Opinnoissa perehdytään alalle keskeisiin menetelmiin, teorioihin, käsitteisiin, tiedon muodostamisen prosesseihin, tutkimusetiikkaan ja tutkimusmenetelmiin. Kandidaattivaiheen opetus on organisoitu ja toteutettu opiskelijan tuleva osaaminen ja taidot huomioiden, ja kaikessa oppimisessa pyritään huomioimaan kulttuuriala kenttänä, tulevana työllistäjänä ja osaamisen kohteena. Kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija kykenee soveltamaan kriittisesti, reflektoiden ja eettisesti kestävällä tavalla omaksumaansa tietoa. Tutkinto auttaa opiskelijaa löytämään luovia ratkaisuja monimutkaisten tai ennakoimattomien ongelmien ratkaisemiseksi.

Kandidaattiopinnoissa tutustutaan ja luodaan kontakteja oman alan työelämäkenttään ja harjoitellaan tärkeitä työelämätaitoja. Opiskelijalle myös välittyy selkeä kuva työelämän rakenteista. Opiskelija ymmärtää, millaista asiantuntijuutta ja käytännön taitoja tarvitaan monikulttuurisissa ympäristöissä sekä kulttuuri- ja taidealan työtehtävissä. Hän osaa viestiä erilaisissa ammatillisissa tehtävissä ja harjoittelee oman osaamisensa reflektointia. Kandidaattiopinnoissa tuetaan opiskelijoiden urasuunnittelua. Portfoliotyökalujen avulla opiskelija oppii ymmärtämään ja esittämään omien taitojensa, työelämävalmiuksiensa ja kansainvälisyyskokemuksensa kehittymistä.

Opintojen aikataulut, laajuudet ja suoritusmuodot on rakennettu sujuvaa ja esteetöntä etenemistä tukeviksi. Kandidaatin tutkinnon suorittaneilla on valmiudet aloittaa maisteriopinnot kolmantena tai neljäntenä opintovuotena.

Osaamistavoitteet

Kandidaattiohjelman suoritettuaan opiskelija

 • on tutustunut etnologiaan, antropologiaan ja kulttuuripolitiikkaan tieteenaloina sekä tietää, mitä KUMU:ssa tutkitaan ja miten tiedonmuodostaminen tutkimuksessa tapahtuu,
 • on hankkinut hyvät reflektointitaidot, edennyt urasuunnittelussa pitkälle ja osaa kertoa omasta osaamisestaan sujuvasti,
 • tuntee oman alansa työllistymismahdollisuuksia ja kykenee soveltamaan omaksumaansa tietoa ja löytää luovia ratkaisuja ongelmien ratkaisemiseksi,
 • on hankkinut tutkimuksen tekemisen perusvalmiudet ja tuntee tutkimuksen tekemiseen liittyvät eettiset käytännöt,
 • arvostaa tieteellistä tietoa ja osaa soveltaa sitä luovasti oman alansa työtehtävissä,
 • hallitsee keskeiset työelämässä tarvittavat tieto- ja viestintätekniikan taidot,
 • osaa käyttää ja arvioida opintojensa aikana hankkimaansa tietoa ja osaamista kriittisesti ja tunnistaa toimintansa globaalin vastuun,
 • ymmärtää kulttuurisia ja yhteiskunnallisia prosesseja, rakenteita ja käytäntöjä sekä kulttuuripoliittisia ajattelu- ja toimintamalleja,
 • tuntee oman alan työelämäkentän ja on edennyt omalla työelämäpolullaan,
 • kykenee toimimaan kotimaisissa, kotikansainvälisissä, monikulttuurisissa ja kansainvälisissä ympäristöissä,
 • osaa ohjatusti arvioida eettisiä kysymyksiä asiantuntijan työn eri alueilla ja vaiheissa,
 • omaa valmiudet maisteriopintojen suorittamiseen. 

Rakenne

Valitse kaikki (86+ op)