Liikuntapedagogiikan kandidaattiohjelma

Tutkintonimike:
Liikuntatieteiden kandidaatti
Tutkinto-ohjelman tyyppi:
Alempi tutkinto-ohjelma
Laajuus:
180 op
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Liikuntatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnoissa (liikuntapedagogiikan tutkinto-ohjelma) opiskellaan valmiuksia toimia liikunnanopettajana sekä liikunnan opetuksen ja -oppimisen asiantuntijana erilaisissa organisaatioissa. Koulutuksen käytyään opiskelijalla on monipuoliset tiedolliset ja taidolliset valmiudet kasvatukseen ja oppimiseen liittyvien haasteiden ratkomiseen tulevaisuuden kouluissa ja liikuntapedagogiikan asiantuntijan tehtävissä. Opinnoissa keskitytään opiskelijan oman pedagogisen näkemyksen ja toiminnan rakentamiseen sekä tiedostetaan liikunnanopettajan työn eettinen ja yhteiskunnallinen merkitys. 

Osaamistavoitteet

Opetuksen ja oppimisen tiedot ja taidot

Liikuntatieteiden kandidaatti (lpe)

 • tietää ja tuntee liikkumiseen ja liikuntaan vaikuttavia yksilöön, ryhmään, ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä tekijöitä.
 • ymmärtää oppimisen motorisia, kognitiivisia ja sosiaalisia mekanismeja.
 • hallitsee liikuntapedagogiikan ja -didaktiikan peruskäsitteet sekä ymmärtää niiden merkityksen oppimiseen vaikuttavina tekijöinä.
 • osaa soveltaa liikunnan opetuksen ja -oppimisen sisältötietoa tarkoituksenmukaisesti sisällä ja ulkona, erilaisilla välineillä, eri vuodenaikoina, rakennetussa ja luonnon ympäristöissä.
 • tietää ja tuntee oppimista edistävää teknologiaa.
 • hallitsee liikunnan oppimiseen ja opettamiseen liittyviä fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä.
 • tuntee koulun toimintaympäristönä.
 • tietää ihmisoikeudet, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden periaatteet ja toteuttaa niitä ammattieettisesti.

Kognitiiviset tiedot ja taidot

Liikuntatieteiden kandidaatti (lpe)

 • osaa havainnoida, tulkita ja tehdä tarkoituksenmukaisia ratkaisuja eri liikuntamuodoissa ja -ympäristöissä.
 • hallitsee monipuolisia tiedonhakumenetelmiä ja pystyy tieteelliseen, kriittiseen viestintään suullisesti ja kirjallisesti äidinkielellä, toisella kotimaisella sekä englanninkielellä.
 • osaa yhdistää, löytää yhtäläisyyksiä ja eroja, tekee synteesiä ja johtopäätöksiä, havaitsee kausaalisuhteita tutkittuun tietoon perustuvista lähteistä.
 • osaa suunnitella ja arvioida omaa oppimista ja osaamisen kehittymistä.

Sosiaaliset tiedot ja taidot

Liikuntatieteiden kandidaatti (lpe)

 • toimii vuorovaikutuksessaan ihmisoikeuksia, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta kunnioittavasti.
 • tunnistaa opetus- ja oppimistilanteissa tunteiden ja vuorovaikutuksen merkityksen.
 • tunnistaa ja huomioi vuorovaikutuksessaan kieleen ja kulttuuriin liittyvän moninaisuuden.
 • osaa opetusviestinnän perustaidot: osaa antaa ohjeita ja palautetta selkeästi, monikanavaisesti ja oppilaan oppimista edistäen.

Persoonalliset orientaatiot

Liikuntatieteiden kandidaatti (lpe)

 • tuntee itsensä, tietää vahvuutensa ja kehittämiskohteensa ja osaa suunnata ammatillista kehitystään niiden suunnassa.
 • osaa pohtia omia arvojaan ja uskomuksiaan sekä kehittää eettistä ajatteluaan opettajan työn eettisten periaatteiden ja laissa säädetyn virkavelvollisuuden suunnassa.
 • tietää miten omat ja yhteiskunnalliset uskomukset, arvot ja etiikka vaikuttavat opettajana toimimiseen ja oppimiseen.

Ammatillinen hyvinvointi

Liikuntatieteiden kandidaatti (lpe)

 • tunnistaa itseään kuormittavia tekijöitä ja tietää keinoja niiden tasapainottamiseksi.

Rakenne

Valitse kaikki (120+ op)