Ajankohtaista Try

Uudistetun teologian väylän paikat täyttyivät hetkessä

Itä-Suomen yliopiston läntisen teologian uudistettu pilotti alkaa tänä syksynä. 29 opintopisteen laajuiset opinnot suoritetaan vuoden aikana verkossa, minkä jälkeen hyvin tiedoin opintonsa suorittaneet valitaan tutkinto-opiskelijoiksi keväällä 2020.

Avoimen väylää kehitetään kokonaisvaltaisesti Oulussa

Toinen reitti yliopistoon -hankkeessa mukana oleva Oulun yliopisto avaa avoimen väylän ovet reilusti auki suunnittelemalla reittejä jopa 23 hakukohteeseen. Valtakunnallisesti yhteisiä linjoja ja hyviä käytänteitä reittien toteuttamiseen kartoitetaan ja pohditaan niin hankkeessa kuin avoimen korkeakouluopetuksen neuvottelupäivillä marraskuussa 2019, kirjoittaa suunnittelija Diana Yletyinen Oulun yliopistosta.

Katsaus syksyn kalenteriin

Toinen reitti yliopistoon -hankkeen toinen vuosi on nyt käynnissä. Syksy tuo tullessaan paljon erilaisia tapahtumia, jossa TRY on mukana.

Väliseminaarissa keskusteltiin opiskelijavalinnoista ja korkeakoulutuksen tarpeesta

Toinen reitti yliopistoon -hankkeen seminaarissa todettiin, että avoimen väylä on jo nyt todellisuutta, mutta vielä monet asiat, kuten opintojen maksuttomuus, vaativat keskustelua. Eri hakukohteisiin vievät väylät ja tietoisuus näistä vaihtoehdoista ovat lisääntyneet hankkeen ansiosta. Lisää aloituspaikkoja kuitenkin tarvitaan, jotta avoimen väylästä saadaan uskottava opiskelijavalintatapa.

Tiedote: Avoi­men väy­läs­tä teh­dään us­kot­ta­vaa opis­ke­li­ja­valin­tata­paa

Toinen reitti yliopistoon -hankkeessa (TRY) pilotoidaan uudistettuja avoimen väyliä eri yliopistoissa ja luodaan näin malleja opiskelijavalintatavoista todistusvalinnan ja valintakokeiden rinnalle. Lisäksi hankkeessa on kartoitettu väylien tiedotus-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden kriittisiä pisteitä oikea-aikaisen ohjauksen kehittämiseksi. Ensimmäisen hankevuoden työn tuloksia esitellään TRY:n väliseminaarissa 13.6. Jyväskylässä.

Miksi tarvitaan toinen reitti yliopistoon?

TRY-hanke kehittää avoimen yliopiston väylää ja pyrkii aktiivisesti kasvattamaan tietoisuutta siihen liittyen. Mutta miksi toinen reitti yliopistoon on tarpeellinen? Projektipäällikkö Paula Savela kertoo, mitä hyötyä avoimen väylän uudistamisesta on yhteiskunnan, yliopiston ja yksilön kannalta.

Toinen reitti yliopistoon hyödyntää palvelumuotoilua opintopalveluiden suunnittelussa

Opintopalveluiden opiskelijalähtöisyys nousi tärkeäksi tavoitteeksi jo Toinen reitti yliopistoon -hankkeen alkutaipaleella. Hankkeessa kehitettävien reittien tulisi olla sellaisia, että niihin liittyvä tiedottaminen, neuvonta ja ohjaus tukevat nimenomaan niiden käyttäjiä, opiskelijoita. Opintopalveluihin keskittyvä työpaketti 4 koordinoi parhaillaan hankkeen kolmen pilottireitin palvelumuotoilua.

Valinta tutkinto-opiskelijaksi aiempien yliopisto-opintojen perusteella lievittäisi hakijoiden paineita

”Suomi on aina perustanut menestyksensä koulutukselle. Yliopistojen opiskelijavalintojen uudistuksen keskeisenä koulutuspoliittisena pyrkimyksenä on varmistaa, ettei eri koulutuspoluilla ole umpikujia. Tasa-arvoisten koulutusmahdollisuuksien luomiseksi uudistuksen ytimessä ovat todistusvalinnan ja valintakokeiden ohella vaihtoehtoiset väylät yliopistoon”, Jyväskylän yliopiston vararehtori Marja-Leena Laakso kirjoittaa Jyväskylän avoimen yliopiston blogissa.

Modulaariset opinnot vastaavat työelämän kysyntään – kehitteillä on joustava reitti hallintotieteiden kandidaatiksi

Itä-Suomen yliopisto ja Vaasan yliopisto kumoavat yhteistyön maantieteellisen mahdottomuuden: tutkintotavoitteinen reitti hallintotieteiden kandidaatiksi kulkee pitkin avointen yliopisto-opintojen verkkopolkuja. Uutta suunnitteilla olevassa jatkuvan oppimisen reitissä on opintojen modulaarinen rakenne, jollaista myös opetus- ja kulttuuriministeriö peräänkuuluttaa korkeakoulutuksen visiossaan.

Avoimen opinnot tuottavat motivoituneita tutkinto-opiskelijoita

Toinen reitti yliopistoon -hankkeen työpaketti 2:n tapaamisessa Jyväskylässä keskusteltiin siitä, millaisia opiskelijoita avoimen yliopiston väylältä tulee. Eri yliopistojen toisistaan riippumaton kokemus oli se, että aiemmin avoimessa yliopistossa opiskelleet tutkinto-opiskelijat ovat motivoituneita ja akateemisilta taidoiltaan edistyneitä.

Yliopistot esittelivät vaihtoehtoisia reittejä tutkintokoulutukseen Jyväskylässä

Toinen reitti yliopistoon -hankkeen työpaketti 2 kokoontui Jyväskylän yliopiston koulutuspäällikkö Satu Vuoren johdolla helmikuussa Jyväskylässä. Tapaamisessa käytiin läpi nykyisiä ja suunnitteilla olevia avoimen yliopiston väyliä sekä opiskelijavalintalinjauksia ja reittiprosessin vaiheita avoimen yliopiston ja tiedekunnan välillä. Reittejä esittelemässä olivat Aalto-yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Oulun yliopisto, Turun yliopisto ja Åbo Akademi. Lisäksi keskusteluun osallistui työpaketissa 2 mukana oleva Alkio-opisto.

Elinikäisen oppimisen työpajassa tutustuttiin yliopistojen pilottisuunnitelmiin

Toinen reitti yliopistoon -hankkeen työpaketti 3 tapasi Turun yliopistolla työpajapäivän merkeissä tammikuun lopussa. Työpajassa kuultiin yhteensä 11 eri esitystä siitä, miten avoimen yliopiston opinnot voisivat olla osana yliopistojen opiskelijavalintaa eri hakukohteissa. Samalla keskusteltiin työpaketin yhteisistä toimenpiteistä ja tavoitteista.

Taideyliopisto luottaa osaamisen näyttöön opiskelijavalinnassa

Taideyliopisto pilotoi keväällä 2019 avoimen yliopiston väylää englanninkieliseen Arts Management -maisteriohjelmaan. Tulevana keväänä avoimen yliopiston opinnoilla pääsee suoraan kaksiosaisen haun toiseen vaiheeseen. Seuraavassa haussa keväällä 2021 avoimen väylältä on mahdollista edetä suoraan Arts Management -maisteriohjelmaan tutkinto-opiskelijaksi ilman valintakoetta.