Avoin yo, Kirjallisuuden aineopinnot, lv. 2019-2020

Opintojen laajuus
35 opintopistettä
Opetustapa
Lähiopetus, Etäopetus
Opintomaksu
350 Euroa

Tavoite

Suoritettuaan aineopinnot opiskelija

 • on omaksunut kirjallisuustieteen keskeisten suuntausten lukutapoja ja käsitteistöä ja pystyy arvioimaan niiden käyttökelpoisuutta erilaisissa analyysitehtävissä
 • on kehittänyt edelleen kriittistä lukutaitoaan
 • pystyy tarkastelemaan kirjallisuuden keskeisiä klassikoita lajien näkökulmasta ja kirjallisuushistoriallisissa konteksteissa
 • kykenee hakemaan ja arvioimaan tutkimustaan koskevaa tietoa ja hallitsee tiedonhaun perusteet
 • osaa laatia tutkimussuunnitelman ja tehdä sen pohjalta tieteellisen tutkielman, joka noudattaa tieteellisen kirjoittamisen muodollisia käytäntöjä (pääaineopiskelija harjaantuu tutkimuksentekoprosessissa)
 • pystyy keskustelemaan monipuolisesti ja argumentoiden sekä omasta että muiden tutkimuksesta
 • osaa antaa ja vastaanottaa rakentavaa palautetta ja hyödyntää sitä työskentelyssään
 • Aineopinnot suoritettuaan opiskelija tunnistaa oman asiantuntijuutensa ja osaa soveltaa oppimaansa oman alansa työtehtävissä.
 • Hänellä on työelämässä tarvittavia ongelmanratkaisun, tiedonhaun ja tiedon kriittisen arvioinnin taitoja sekä eettistä harkintakykyä.
 • Opiskelijalla on asiantuntijatehtävissä tarvittavia yhteistyö- ja viestintätaitoja. Hänellä on valmiuksia toimia monikielisissä ja kulttuurisesti moninaisissa ympäristöissä.
 • Hänellä on valmiudet maisteriopintojen suorittamiseen.

Koulutuksen sisältö

Voit ilmoittautua ja aloittaa opinnot milloin vain syksystä 2019 kesään 2020 sekä suorittaa ne pääosin etäopiskellen.

Kirjallisuus sopii oppiaineeksi niin äidinkielen opettajiksi kuin kirjallisuuden tutkijoiksi aikoville. Opinnoista on hyötyä myös kustannus- ja kirjastoalalla työskenteleville sekä kriitikoille, journalisteille ja kääntäjille. Tutkinnot, joissa kirjallisuus on pääaine, antavat lisäksi muodollisen kelpoisuuden kuntien kulttuuritoimien tehtäviin (kulttuuriohjaajaksi, kulttuurisihteeriksi, kulttuuritoimen johtajaksi).

Kirjallisuuden tutkimuksen kohteena on kirjallisuus taiteen lajina, kielen ja kulttuurin konteksteissa. Kirjallisuuden aineopinnoissa opiskelija monipuolistaa tietämystään kirjallisuudesta tutkimus- ja tieteenalana sekä laajentaa kaunokirjallisuuden tuntemustaan. Lisäksi opintoihin kuuluu perehtymistä kirjallisuuden opetuksen ja kritiikin kirjoittamisen erityiskysymyksiin.

Opintoihin voi myös sisällyttää tieteellisen kirjoittamisen ja tutkimuksen teon harjoittelua kandidaatintutkielman kirjoittamisen muodossa (vapaaehtoinen, ei sisälly opintomaksuun).

Aineopintoihin sisältyvät opintojaksot

Kaikille yhteiset (10 op)

 • KIRA110 Kirjallisuuden teoria (5 op)
 • TAIA1101 Estetiikka ja taiteenteoria (5 op)

Tutkimuksen suuntia (15 op)

Valitaan 3 seuraavista:

 • KIRA1201 Lajiteoria (5 op) 
 • KIRA242 Kirjallisuuden pedagogiikka (5 op)
 • KIRA260 Kertomuksen teoria (5 op)
 • TAIA210 Kulttuurin tutkimus (5 op)
 • TAIA243 Lasten kulttuuri (5 op)


Kirjallisuuden tuntemus (10 op)

Valitaan joko kotimaisen kirjallisuuden tai yleisen kirjallisuuden tuntemus-jaksot

 • KIRA311 Kotimainen kertomakirjallisuus (5 op)
 • KIRA314 Kotimaisen kirjallisuuden lyriikka ja draama (5 op)

TAI

 • KIRA321 Yleinen kertomakirjallisuus (5 op)
 • KIRA324 Yleisen kirjallisuuden lyriikka ja draama (5 op)

Lisätietoja

Tarkat tiedot kirjallisuuden aineopinnoista, opintojen suoritustavoista ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta.

Avainsanat

 • kirjallisuus
 • kirjallisuuden aineopinnot
 • kirjallisuustiede
 • kotimainen kirjallisuus
 • yleinen kirjallisuus

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi