Avoimen väylästä kaivataan enemmän tietoa opinto-ohjauksen avuksi

Opinto-ohjaajat tuntevat avoimen väylän hakutapana yliopistoon, mutta tietoa voisi olla enemmän ja helpommin löydettävissä. Tärkeitä tietolähteitä opoille ovat yliopistojen omat sivut sekä Opintopolku.fi-palvelu, selviää Toinen reitti yliopistoon -hankkeen kyselystä, jonka toteutti Koulutuksen tutkimuslaitos.

Koulutuksen tutkimuslaitos selvitti opinto-ohjaajien näkemyksiä avoimen väylästä hakutapana yliopistoon. Kysely kohdennettiin perusopetuksen, lukion ja ammatillisen koulutuksen opinto-ohjaajille. Helmikuussa 2020 tehtyyn TRY-hankkeen kyselyyn vastasi 191 henkilöä eri oppilaitoksista ympäri Suomen.

Opintopolku, yliopiston verkkosivut ja hakukone tärkeimpiä tietolähteitä

Kyselyyn osallistuneista opinto-ohjaajista 77 % kertoi, että heillä on riittävästi tietoa opiskelijoiden mahdollisuudesta hakea avoimen väylältä yliopistoon. Kuitenkin vain 58 prosentilla oli selkeä kuva, missä yliopistoissa on avoimen väyliä, ja vain 55 prosentilla käsitys, mille aloille väyliä on olemassa.

Palveluista tärkeimpiä avoimen väylän osalta opoille olivat Opintopolku.fi-palvelu sekä opiskelualojen omat sivut yliopistojen verkkosivuilla. Myös ura- ja opiskelijatarinat sekä avoimen yliopiston sivut koettiin tiedon ja tiedotuksen kannalta keskeisiksi. Osa toivoi, että tieto olisi yhdessä paikassa, mikä voisi puolustaa Opintopolun kehittämistä entistä havainnollisemmaksi myös avoimen väylän osalta.

Olennaista tietoa etsittiin myös hakukoneiden, kuten Googlen, avulla. Tällöin edellä mainittujen verkkosivujen hakukoneoptimointi on tiedon löydettävyyden kannalta erittäin tärkeää. Verkkosivuja tulisikin rakentaa hakukoneoptimoinnin periaatteita noudattaen. Esimerkiksi tiedon etsijän käyttämien hakusanojen tulisi löytyä myös avoimen väylien sivuilta olevista otsikoista ja teksteistä.

Selkeämpää tiedottamista, jotta tietoa voi jakaa opiskelijoille

Kyselyyn vastanneista opinto-ohjaajista 66 % sanoi kertovansa avoimen väylästä omilla opotunneillaan ja 75 % henkilökohtaisessa ohjauksessa. On mahdollista, ettei avoimen väylä ole vielä niin tunnettu, että kaikki opinto-ohjaajat osaisivat tai muistaisivat kertoa siitä. Kyselyn perustella monille jää epäselväksi Opintopolun ja yliopistojen tiedotuksessa esimerkiksi se, miten avoimen yliopiston opintojen perusteella haetaan yliopistoon. Alle puolet vastaajista koki, että avoimen väylästä hakutapana kerrotaan selkeästi.

Opinto-ohjaajat toivoivatkin työnsä avuksi tietoa eri muodoissa niin itseään kuin opiskelijoitaan varten. Verkostoituminen eri koulutusasteiden kollegoiden kanssa sekä säännölliset tapaamiset, koulutukset ja infot yliopistojen kanssa mainittiin opinto-ohjaajien omien tietojen päivittämisen keinoina.

Opiskelijoita varten valmiit materiaalipaketit, ura- ja opiskelutarinat sekä vierailijat ja vierailut olisivat opojen mielestä hyviä tapoja lisätä tietoisuutta avoimen väylästä. TRY-hankkeessa on jo osin vastattu tarpeeseen muun muassa opinto-ohjaajille jaetulla diasetillä, Opiskelijalle-infosivulla sekä opiskelijatarinoilla.

Millaisia opiskeluvalmiuksia tarvitaan?

Jopa 60 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, ettei yliopistossa tarvittavia opiskeluvalmiuksia ole kuvattu riittävän selkeästi yliopistojen sivuilla tai Opintopolussa. Keskeisimpiä valmiuksia opojen mukaan ovat muun muassa tiedonhankintataidot, akateeminen luku- ja kirjoitustaito, itseohjautuvuus, ajanhallinta ja suunnitelmallisuus sekä motivaatio ja sinnikkyys.

Onkin tärkeää pohtia, miten opiskeluvalmiuksien vahvistaminen kytketään osaksi avoimen väylän kokonaisuutta. Väyläopintojen olisi tuettava myös näiden valmiuksien kehittymistä, jotta opiskelija voi yhä enemmän keskittyä opintojen tarjoamaan sisältöön jo varhaisessa vaiheessa. Valmiuksia pitäisi voida kehittää myös muissa avoimen yliopiston tarjoamissa opiskelutaitoihin liittyvissä opinnoissa.Lue lisää:

Opinto-ohjausta tarvitaan, jotta hakijat tuntevat eri valintatavat yliopistoon (15.2.2019)

Raportti opinto-ohjaajien ja yliopistojen opintohallinnon henkilöstön kyselyistä (3.6.2020)