Modulaariset opinnot vastaavat työelämän kysyntään – kehitteillä on joustava reitti hallintotieteiden kandidaatiksi

Itä-Suomen yliopisto ja Vaasan yliopisto kumoavat yhteistyön maantieteellisen mahdottomuuden: tutkintotavoitteinen reitti hallintotieteiden kandidaatiksi kulkee pitkin avointen yliopisto-opintojen verkkopolkuja. Uutta suunnitteilla olevassa jatkuvan oppimisen reitissä on opintojen modulaarinen rakenne, jollaista myös opetus- ja kulttuuriministeriö peräänkuuluttaa korkeakoulutuksen visiossaan.

Vaasan ja Itä-Suomen yliopistot ovat yhdistäneet voimansa syksyllä 2018 alkaneessa Toinen reitti yliopistoon -hankkeessa. Yhteistyön tuloksena on syntynyt suunnitelma erityisesti työelämän tarpeisiin vastaavasta hallintotieteiden avoimen yliopiston reitistä. Opiskelijan ei tarvitse muuttaa Vaasaan tai Joensuuhun opiskellakseen, vaan reittiä varten suunniteltu verkko-opiskelu tuo joustavuutta niin ajan kuin paikan suhteen.

Sekä Itä-Suomen yliopistossa että Vaasan yliopistossa on ollut avoimen yliopiston väylä hallintotieteiden tutkintokoulutukseen jo ennen TRY-hanketta. Molemmat yliopistot aikovat säilyttää perinteiset avoimen väylät esimerkiksi toiselta asteelta tulevia opiskelijoita ajatellen. Uusi reitti palvelisi sen sijaan ennen kaikkea työelämässä olevia, joilla on yleensä hyvin selkeä käsitys tarvitsemastaan osaamisesta.

Vaasan ja Itä-Suomen uuden reitin päätepisteenä on hallintotieteen kandidaatin (HTK) tutkinto. Avoimessa yliopistossa ei voi kuitenkaan tehdä tutkintoa, mutta opiskelija voi suorittaa siellä haluamansa määrän opintoja. HTK-reitin laajuus on 180 opintopistettä, siis kandidaatin tutkinnon verran. Kun vaaditut opintopisteet ovat täynnä, opiskelija siirtyy kirjoille yliopistoon, jotta hänelle voidaan myöntää suoritettu tutkinto. Kyse on siis hallinnollisesta järjestelystä, joka hyödyttää niin opiskelijaa kuin yliopistoakin.

Moduulit joustavoittavat opintojen suorittamista

Opetus- ja kulttuuriministeriön mukaan modulaariset opinnot korkeakoulussa mahdollistavat entistä paremmin yksilölliset ja joustavat opintopolut. Moduulit sopivat erilaisille opiskelijaryhmille ja helpottavat esimerkiksi osaamisen arviointia ja tunnustamista sekä työllisyyttä edistävän osaamisen kehittämistä. (Korkeakoulutus ja tutkimus 2030-luvulle – Vision tiekartta.) Vaasan ja Itä-Suomen yliopistot ovat opintojen modulaarisuuden edelläkävijöinä, sillä suunnitteilla oleva HTK-reitti rakennetaan moduuleista.

– Hallintotieteiden reitti koostuu teemoittain kootuista opintomoduuleista, joista opiskelija valitsee kolme. Kandidaatin tutkintoa tavoitteleva opiskelija valitsee myös kieli- ja tutkielmamoduulit sekä valinnaisia opintoja, hallinto-oikeuden yliopisto-opettaja Jonna Kosonen Itä-Suomen yliopistosta kertoo.

Opintoja ei jaotella siis tavalliseen tapaan perus- ja aineopintoihin vaan teemakokonaisuuksiin. Moduulien teemat rakentuvat oikeustieteiden ja hallintotieteiden näkökulmien ympärille. Teemoja ovat esimerkiksi hallinnon muutos, julkisten varojen käyttö ja muuttuva työ. Yhden moduulin laajuus on noin 30 opintopistettä.

– Suunnittelutyötämme ovat ohjanneet erityisesti työelämä- ja asiakasnäkökulmat. Tällaista koulutusta tarvitaan nyt julkishallinnossa. Se, joka ei tarvitse koko tutkintoa, voi valita sopivia moduuleja osaamisensa kehittämiseksi. Lisäksi nämä opinnot ovat myös heille, jotka tulevat yksityistämisen kautta julkisen sektorin toimintojen piiriin, hallintotieteiden kandidaattiohjelman johtaja Niina Mäntylä Vaasan yliopistosta sanoo.

Tavoitteena on, että Itä-Suomen ja Vaasan yliopistojen yhteiset opinnot hallintotieteiden kandidaatiksi ovat tarjolla alkuvuonna 2020. Opintomoduulien sisältöjen suunnittelu ja toteutus ovat jo pitkällä, ratkaistavina on lähinnä vielä hallinnollisia kysymyksiä, kuten se, miten tutkinnon myöntäminen opiskelijalle käytännössä toteutetaan.

Uutta ajattelua myös hankkeeseen

Tulossa oleva hallintotieteiden kandidaatin reitti on virkistävä tuulahdus myös Toinen reitti yliopistoon -hankkeen muiden reittien kannalta. Modulaarisen rakenteen lisäksi tutkinnon suorittaminen kokonaan avoimessa yliopistossa edustaa uudenlaista ajattelua. Opintojen sisällöllinen kehitys on perustunut laajaan koulutustarveselvitykseen.

– Taustalla on maakunnallisten ja kansallisten ennakkoaineistojen läpikäynti. Suunnitelmamme käyvät vielä kommenttikierroksella julkishallinnossa, ja keväällä järjestetään aiheeseen liittyviä workshopeja. Kysymme palautetta sisällöistä, koulutuksen järjestämisen tavoista ja siitä, miten työnantajat olisivat valmiita osallistumaan, Jonna Kosonen kertoo.

Itä-Suomen ja Vaasan yliopiston yhteistyö tuottaa tärkeää tietoa myös muille TRY:n hanketoimijoille. Niina Mäntylän mukaan reitti tuo kokemusta laajoista ja laadukkaista verkko-opinnoista sekä motivoivasta opetuksesta, johon tuki ja ohjaus kuuluvat tiiviisti. Tämä rohkaisee toivottavasti tarkastelemaan suunnitteilla olevia avoimen yliopiston reittejä uusin silmin.

– Opintojen sisältö on laadukasta ja vastaa selkeästi työelämän kysyntään. Lisäksi autamme opiskelijaa sitomaan oppimaansa aiempaan osaamiseen ja soveltamaan tietoja käytäntöön, Mäntylä sanoo.

Asiakaslähtöisyyttä kehitetään myös ammattilaisten toteuttamassa palvelumuotoiluprosessissa, joka tehdään osana TRY-hanketta. Jatkuvassa oppimisessa pitää huomioida myös työn ja muun elämän asettamat rajat. Aikuisilla on harvemmin mahdollisuus kokopäiväiseen opiskeluun.

– Emme paketoi jo olemassa olevia yliopisto-opintoja, vaan ajattelemme, että teemme tuotteen, joka muotoillaan asiakkaiden tarpeiden mukaan ja tarjotaan vastauksena kysyntään, Kosonen summaa.

 

Lue lisää:

Työpaketti 3: Elinikäisen oppimisen reitti

Opetus- ja kulttuuriministeriö. 2019. Korkeakoulutus ja tutkimus 2030-luvulle – Vision tiekartta.