TRY-webinaarissa tarkasteltiin tiedotuksen, neuvonnan ja ohjauksen toteutusta käytännön tasolla

Syksyn ensimmäisessä TRY-webinaarissa jaettiin hyviä käytänteitä tiedotus-, neuvonta- ja ohjauspalveluista. Seuraava webinaari järjestetään joulukuussa 2019.

TRY-hankkeen webinaarissa Tiedotus, neuvonta ja ohjaus tukena avoimen reiteillä – käytännön esimerkkejä kehitystyöstä 11.10.2019 esiteltiin TNO-palveluita Jyväskylän yliopiston kauppatieteiden väylällä sekä Itä-Suomen yliopiston (UEF) tietojenkäsittelytieteen väylällä. Lisäksi tilaisuudessa otettiin katsaus keväällä toteutetun kyselyn tuloksiin. Kyselyssä kartoitettiin opiskelijoiden kokemuksia avoimen väylällä opiskelusta.

Kysely: Avoimen väylällä saa laadukasta ohjausta, mutta väylämahdollisuudesta pitäisi saada ajoissa tietoa

Projektitutkija Tuomo Kuivalainen Turun yliopistosta esitteli huomioita keväällä 2019 TRY-hankkeen toteuttamasta kyselystä, johon tuli vastauksia 10 yliopistosta. Kyselyyn vastasi 661 opiskelijaa, jotka on valittu avoimen väylän kautta tutkinto-opiskelijoiksi. Yli puolet vastanneista tiesi jo opintoja aloittaessaan tai tehdessään haluavansa tutkintokoulutukseen yliopistoon.

Ohjauksen tarve avoimen väylällä vaihtelee, mutta kyselyn perusteella opiskelijat olivat tietoisia TNO-palveluista. Suurin osa kertoi saaneensa neuvontaa ja ohjausta aina tarvittaessa. Osa toivoi kuitenkin vielä enemmän tukea. 

Vastaajat korostivat opiskelijan omaa aktiivisuutta sekä opintojen suunnittelussa ja aikataulutuksessa sekä ohjauksen saamisessa. Avoimessa yliopistossa saatavaa henkilökohtaista ohjausta pidettiin tärkeänä ja laadukkaana palveluna. 

Kuivalaisen mukaan hankalina kokemuksina pidettiin yksin jäämistä ja virheellistä tietoa opinnoista. Myös muutokset tutkinto-ohjelmissa ja erilaiset hyväksilukukäytännöt hämmensivät vastaajia.

Kyselystä ilmeni, että tiedotusta avoimen väylästä kaivattiin enemmän jo toisen asteen opinto-ohjauksesta alkaen. Avoimen väylästä olisi hyvä saada tietoa ainakin heti avoimen yliopiston opintojen alussa, vaikkei se olisikaan kaikille tarpeellista, vastauksissa todettiin.

Raportti: Avoimen väylän kautta valittujen kokemuksia – Toinen reitti yliopistoon -hankkeessa toteutetun kyselyn tuloksia

Konkreettisia keinoja TNO-palveluiden toteuttamiseen

Webinaarissa esiteltiin myös kaksi tapausesimerkkiä TNO-palveluiden kehittämisestä hankkeen väyläpiloteilla. Kauppatieteiden väylän tiedotus-, neuvonta- ja ohjauspalveluita esittelivät opintoneuvoja Riina Kärkkäinen sekä yliopistonopettaja Piia Leppämäki Jyväskylän yliopistosta. Itä-Suomen yliopiston tietojenkäsittelytieteen väylän palveluita esitteli puolestaan suunnittelija Ulla Kekäläinen.

Molemmat väyläpilotit käynnistyivät syksyllä 2019. Väylien verkkosivuille tehtiin ensin verkkosivu- ja hakukoneoptimoinnit, jotta niissä oleva tieto olisi mahdollisimman relevanttia ja hyvin löydettävissä yliopisto-opintoja suunnittelevalle. 

Jyväskylän yliopistossa uudistetusta kauppatieteiden väylästä tiedotettiin kesällä 2019 valintakoetilaisuuksien yhteydessä ja sähköisissä kanavissa, ja alkusyksystä järjestettiin infotilaisuuksia väylällä opiskelusta. Kauppatieteiden väylän verkkosivulla oli nähtävissä esimerkiksi usein kysyttyjen kysymysten listaus sekä mallilukujärjestykset ennen opintoihin sitoutumista. Opintoihin ilmoittautumisen jälkeen opiskelijat saavat neuvontaa mm. väyläopiskelijoiden yhteisen sähköpostilistan kautta sekä yhteisissä että henkilökohtaisissa ohjaustapaamisissa. 

Kauppatieteiden väylän opiskelijoiden tuen tarvetta arvioidaan vuodenvaihteessa. Keväällä 2020 suunnitellaan yhdessä tiedekunnan kanssa, miten opiskelijat integroituvat tutkinto-opiskelijoiden joukkoon siirtyessään avoimesta yliopistosta tutkintokoulutukseen.

UEFin tietojenkäsittelytieteen väylän suunnittelutyökaluna oli vuosikello, johon on listattu ohjauksen vaiheet kuukausittain noin puolentoista vuoden jaksolle. Vuosikello tarjoaa visuaalisesti helposti hahmotettavan aikataulun: esimerkiksi tietojenkäsittelytieteen vuosikello alkoi keväisestä väyläopintojen suunnittelusta edeten syksyllä 2019 tehtävän tiedottamisen ja markkinoinnin sekä tulevana talvena suoritettavien opintojen kautta aina kevään 2020 hakuvaiheeseen.

Eri toimijoiden, kuten tiedekuntien, avoimen yliopiston, opiskelija- ja hakijapalveluiden sekä viestinnän ja markkinoinnin, on vaivaton tarkistaa vuosikellosta, missä vaiheessa väylä kulloinkin on. 

Projektipäällikkö Paula Savela kertoi tilaisuuden päätteeksi, että seuraava TRY-webinaari Avoimen väylä yliopistoihin vuonna 2020 pidetään 10.12. klo 13.00–14.30.

Webinaaritallenne 11.10.2019 (katseluoikeus päättyy 10.12.2019):
Tiedotus, neuvonta ja ohjaus tukena avoimen reiteillä – käytännön esimerkkejä kehitystyöstä