Työpaketti 3: Elinikäisen oppimisen reitti

Uramuutosta suunnitteleville tai osaamistaan kehittäville aikuisille opintopolkuja tutkinto-opintoihin

Työpaketti 3:n kohderyhmänä ovat erityisesti jo työelämässä olevat eri-ikäiset aikuiset. Aikuisen tarve kouluttautua voi nousta esimerkiksi henkilön omasta elämänhistoriasta tai työssä kohdatuista haasteista, mutta myös laajemmin työelämässä ja yhteiskunnassa tapahtuvista kehityssuunnista ja osaamistarpeiden muutoksista.

Avoin yliopisto ja siellä suoritetut tutkintojen osat palvelevat jo nykyisellään monia aikuisia täydennys- ja uudelleenkoulutuksena. Koska kokonaisten tutkintojen asema työmarkkinoilla on kuitenkin yksittäisiä suorituksia vahvempi, on tärkeää, että myös aikuisilla on mahdollisuus täydentää osaamistaan aina tutkintoon saakka. Aikuisten elämäntilanteet voivat olla haastavia ja opiskeluun käytettävissä oleva aika vaihtelee, joten aikuisille suunnattujen opiskelumahdollisuuksien tulee olla joustavia.

Työpaketin tavoitteet

On tärkeää, että myös aikuisilla on mahdollisuus täydentää osaamistaan aina tutkintoon saakka.

Tavoitteemme on rakentaa ja kehittää sellaisia tutkintokoulutukseen johtavia polkuja, joiden kautta aikuiset, erilaisissa elämäntilanteissa olevat yksilöt voivat suunnata omia uratavoitteitaan ja uudelleenjäsentää omaa paikkaansa työelämässä.

Osassa yliopistollisia koulutuksia näitä väyliä on jo olemassa, mutta tavoitteena on kehittää niitä edelleen toimivammiksi, sujuvammiksi ja ennen kaikkea opiskelijan kannalta ennakoitavammiksi reiteiksi tutkintoon. Hankkeessa pohditaan erilaisia tapoja yhdistää avoimessa yliopistossa suoritetut opinnot osaksi tutkintoja ja etsitään keinoja, joilla avoimessa yliopistossa opintoja suorittaneet aikuiset voivat osoittaa yliopisto-opiskeluun vaadittavan osaamistasonsa ja tulla valituksi tutkinto-opiskelijoiksi.

Työpaketin oppiaineet

Työpaketissa on mukana kuusi eri oppiaineryhmää. Osassa koulutusohjelmia väyliä on jo olemassa ja niitä halutaan kehittää edelleen kohti opiskelija- ja työelämälähtöisyyttä. Osa oppiaineista on luomassa kokonaan uudenlaisia väyliä tai kokonaisuuksia. Seuraavaan taulukkoon on koottu työpaketissa mukana olevat kehittämiskohteet oppiaineryhmittäin.

Työpaketti 3:ssa on useita oppiaineita yhdeksästä eri yliopistosta:

Oppiaine Yliopisto Väyläsuunnitelmat Erityispiirteet
Kasvatustieteet Jyväskylän yliopisto 
Itä-Suomen yliopisto 
Helsingin yliopisto 
Turun yliopisto
Väylävaatimusten keventäminen osassa koulutuksia; UEF:ssa väyliksi myös osaamiskokonaisuuksia

Uusien väylien luominen varhaiskasvatuksen opettajan koulutukseen
Kaikissa yhteistyöyliopistoissa on jo väyliä asiantuntijakoulutuksiin; tämänhetkiset vaatimukset ovat yhteneväiset mutta korkeat

Haasteena yhteisen linjan löytäminen ja kriteerien yhtenäistäminen
Hoitotieteet Oulun yliopisto
Itä-Suomen yliopisto
Väylävaatimusten keventäminen

OY: suunnitellaan väyläopinnot maisteriopintoihin

UEF: väylien kehittäminen kolmeen eri hakukohteeseen; kehitteillä myös työelämälähtöiset opinnot väyläksi yhteen hakukohteeseen
Mukana olevien yliopistojen erilaiset profiilit ja tutkinnot (OY:ssa maisteri; UEF:ssa kandidaatti + maisteri); haasteena muiden yliopistojen opintojen hyväksyminen
Teologia Åbo Akademi Olemassa olevan väylän houkuttelevuuden lisääminen

Keskustelua väylävaatimusten keventämisestä
Ainoa ruotsinkielinen teologian alan koulutusohjelma
Tekniikan alat Oulun yliopisto
Aalto-yliopisto
Väylien laajentaminen ja luominen uusiin oppiaineisiin 

Aalto: Väylän sisäänottoa nostettu; joustavuuden lisääminen väyläopintojen suorittamisaikatauluun

OY: Lisää väyliä; jo olemassa olevan väylän kriteereiden keventäminen ja sisäänoton nostaminen
Haasteena muiden yliopistojen opintojen hyväksilukeminen ja opintojen joustavuus
Oikeus- ja hallintotieteet Vaasan yliopisto
Itä-Suomen yliopisto
Yhteisen modulaarisen tutkintokokonaisuuden (HTK) luominen; erityinen huomio joustavuudessa ja opintojen työelämälähtöisessä tarveperusteisessa kehittämisessä Tutkinnon suunnittelu ja toteutus yliopistojen yhteistyönä

Mahdollisuus suorittaa tutkinto avoimessa yliopistossa
Taideala Taideyliopisto Keväällä 2019 osittaisen väylän pilotointi Arts management
-maisteriohjelmaan

Jatkossa suora väylähaku, jonka osana kuitenkin haastattelu
Englanninkielinen maisteriohjelma, johon on haku joka toinen vuosi

Sekä avoimen opinnot että koko tutkinto itsessään vastaavat aikuisten työelämätarpeisiin

Elinikäisen oppimisen reitit

Kasvatustieteitä on perinteisesti avoimessa yliopistossa opiskeltu paljon, ja hankkeessa mukana ovat Helsingin, Jyväskylän, Itä-Suomen ja Turun yliopistot. Väyliä on ollut olemassa etenkin niin sanottuihin asiantuntijakoulutuksiin, ei niinkään opettajankoulutusohjelmiin. Väylän laajuus, eli se, kuinka paljon opiskelijoita väylän kautta valitaan, vaihtelee kuitenkin yliopistoittain huomattavasti.

Hoitotieteissä on niin ikään ollut avoimen yliopiston tutkintoreittejä jo aiemmin. Hankkeessa ovat mukana Oulun ja Itä-Suomen yliopistot. Oulun yliopistossa toteutetun opetussuunnitelmauudistuksen myötä hoitotieteen koulutukset ovat jatkossa pelkästään maisterikoulutuksia, joten kehittämistyössä ollaan luomassa reittejä näihin uuden tutkintorakenteen mukaisiin koulutusohjelmiin. Itä-Suomen yliopistossa opiskelijavalinta tapahtuu edelleen kandidaatti- ja maisterikoulutuksiin, ja kehittämistyö kohdentuu näihin jo olemassa oleviin reitteihin.

Teologian alalta työpaketissa on mukana Åbo Akademi, jossa avoimen väylä on ollut olemassa jo pitkään. Opinnot ovat suosittuja avoimessa yliopistossa, mutta tutkinto-opiskelijaksi hakeutuvien määrä on pysynyt pienenä. Suunnitelmissa onkin kehittää väylää houkuttelevammaksi.

Tekniikan alalta hankkeessa ovat mukana Aalto-yliopisto ja Oulun yliopisto. Aalto-yliopistossa on jo kokemusta väylästä, ja sen sisäänottoa on TRY-hankkeen myötä lisätty. Oulun yliopistossa on tällä hetkellä väylät tietojenkäsittelytieteeseen, tietotekniikkaan sekä elektroniikka- ja tietoliikennetekniikkaan. 

Oikeus- ja hallintotieteistä ovat mukana Itä-Suomen ja Vaasan yliopistot, joiden yhteistyönä on kehitteillä modulaarinen hallintotieteiden kandidaatin tutkinto (HTK-tutkinto). Kaikki opinnot ovat suoritettavissa etänä ja tarjolla olevista moduuleista opiskelija voi koostaa sisällöiltään omia tarpeita vastaavan tutkinnon.

Taidealalla Taideyliopistossa pilotoidaan parhaillaan osittaista väylää Arts Management -maisteriohjelmaan. Hakija pääsee nyt avoimen yliopiston opintojen perusteella etenemään valinnan toiseen vaiheeseen ja tarkoituksena on, että jatkossa väylää eteneviltä välivaihe poistuu.

Nina Haltia

Työpaketin vastuuhenkilö:

Tutkijatohtori Nina Haltia, Turun yliopisto, puh. 050 3397 498, nina.haltia@utu.fi

Lue lisää

Nina Haltia & Mervi Lahtomaa: Toinen reitti yliopistoon – Millaisia polkuja aikuisille? (Aikuiskasvatus 3/2019)