Lämsä Tiina, Asiakkuuspäällikkö, Yliopistonopettaja/Customer Relationship Manager, University Teacher

Lämsä Tiina, Asiakkuuspäällikkö, Yliopistonopettaja/Customer Relationship Manager, University Teacher
Puhelinnumero:
040 805 3129
Oppiaine:
Varhaiskasvatustiede / Early Childhood Education and Care
Huone:
RUU C425

Oppiarvo / Degree

Oppiaineeseen liittyvät tehtävät / Subject related tasks

  • Opetus (varhaiskasvatus, johtajuus, pedagoginen asiantuntijuus, tutkimus ja menetelmät) / Teaching (ECEC, leadership, pedagogical expertise, research and methods)
  • Oppiainevastuu, varhaiskasvatustiede / responsible teacher, ECEC
  • Suunnittelu ja kehittäminen / Planning and development
  • Proseminaaritöiden (kandidaatintutkielmien), Pro gradu -tutkielmien ja väitöskirjojen ohjaus / Supervision of bachelor’s theses, master's thesis and doctoral dissertations


Muut tehtävät ja osaamisalueet / Other tasks and competence

  • Vastaan avoimen yliopiston jatkuvan oppimisen yhteydenpidosta työnantajiin sekä jatkuvan oppimisen opintotarjonnan kehittämisestä yhdessä työnantajien, koulutuspäälliköiden ja opettajien kanssa / customer relationship management, continuous learning and working life cooperation

  • Tutkimusalat: lapsuudentutkimus (lapsuuskuva), kulttuurintutkimus (media, mainonta, visuaalisuus), digitaaliset oppimisympäristöt, laadulliset tutkimusmenetelmät ja menetelmäkehitys (erit. visuaaliset menetelmät) / Research interests: childhood studies (childhood image), cultural research (media, advertising, visual culture), digital learning environments, qualitative research methods and method development (especially visual methods)

  • Osaamisalueet: varhaiskasvatus, pedagogiikka ja opetussuunnitelma, organisaatiot ja kestävä oppiminen, yrittäjyys, yksityiset koulutuspalvelut, palvelumuotoilu ja johtajuus / Areas of expertise: ECEC, pedagogy and curriculum, organizations and sustainable learning, entrepreneurship, education services in private sector, service design and leadership

  • Lasten asiakaskokemus sekä taiteiden ja digitaalisten menetelmien mahdollisuudet syrjäytymisen ja kiusaamisen ehkäisyssä (Suomen Kulttuurirahasto & Emil Aaltonen säätiö, postdoc-tutkimus, 2020-) / Beyond the Verbal: Combining Art and Science to Develop New Electronic Solutions to Prevent Bullying and Measure Children´s Customer Satisfaction in Early Childhood Education Services (Postdoctoral Study, 2020 -) https://jyunity.fi/ajassa/taide-vie-sanojen-taakse-luovuudesta-voimaa-kestavaan-oppimiseen/

  • DALFA (2015-2019) https://www.jyu.fi/edupsy/fi/laitokset/psykologia/perhetutkimuskeskus/en/research/dalfa-project-2015-2019

  • Paletti (2006-2009) https://www.jyu.fi/edupsy/fi/laitokset/psykologia/perhetutkimuskeskus/tutkimus/paletti


Tieteellinen toiminta / Scientific activity