Elämänkatsomustiedon opettaja rakentaa tasa-arvoisuuden ymmärrystä

Maailman moninaistuessa kulttuurit kohtaavat mediassa ja koulutuksen eri tasoilla. Tarve ymmärtää toisiamme yli kulttuurirajojen kasvaa. Elämänkatsomustieto on laaja, monitieteinen ja uskontojen suhteen tasa-arvoinen katsomusaine. Kouluopetuksen suunnittelijat harkitsevat sen aseman laajentamista. Yliopistonopettajat Kosti Joensuu ja Pessi Lyyra tekevät blogissa katsauksen elämänkatsomustiedon maailmaan.

Maailmankuvien ja elämänkatsomusten moninaisuus on nykypäivää globaalissa nopean tiedonvälityksen maailmassa. Moninaisuus rikastaa, mutta luo myös haasteita sosiaalisen elämän ja yhteiskunnan eri alueilla. Sujuva yhteiselämä edellyttää ymmärrystä eri kulttuureja kohtaan. On tarpeen perehtyä yhä syvemmin eri historiallis-kulttuurisiin, uskonnollisiin ja ideologisiin perinteisiimme tasa-arvoisen, oikeudenmukaisen ja mielekkään yhteisen elämän rakentamiseksi.

Inhimillinen tarve muodostaa omakohtaista elämänkatsomusta sekä toisten elämänkatsomusten tunnustaminen on olennainen osa ihmisen identiteettiä ja jaettua hyvää elämää. Moninainen elämänkatsomusten kirjo luo ehdot tasa-arvoisen opetuksen ja koulutuksen järjestämiselle.

Katsomusopetusta neutraalisti eri koulutustasoilla

Suomen koulutuspolitiikassa on pitkään keskusteltu uskonnonopetuksen luonteesta ja tarpeesta. Erityisesti on havaittu tarve yhteisen neutraalin katsomusaineen aseman vahvistamiselle perus- ja keskiasteen opetuksessa.

Oppilaan vakaumuksen mukaisen uskonnonopetuksen painotus on kallistumassa kaikille avoimen ja vapaan yleisen katsomusaineen opetuksen suuntaan. Elämänkatsomustiedon perustamisesta yleisenä kaikille vapaana oppiaineena on vireillä kansalaisaloite.

Monitieteisenä yleisenä katsomusaineena elämänkatsomustieto tarjoaa mahdollisuuden tarkastella erilaisten maailmankuvien, elämänkatsomusten, maailmanuskontojen, ideologioiden ja vakaumusten perinteitä, käytäntöjä ja merkityksiä neutraalisti.

Elämänkatsomustiedon avulla voi ymmärtää erilaisia katsomuksellisia tarpeita, ajankohtaisia ilmiöitä ja oppia käsitteellisiä välineitä oman identiteetin ja hyvän elämän rakentamiseksi. Tärkeintä on, että oppilas saa opetuksesta avaimia ajatustensa, arvojensa ja toimintansa jäsentämiseen sekä oppii elämään itseään, muita ja ympäristöä arvostaen.

Pätevyyttä, välineitä ja taitoja elämänkatsomustietoa opettaville

Kysyntä elämänkatsomuksen opiskelemiselle ja elämänkatsomustiedon opettajaksi pätevöitymiselle kasvaa. Elämänkatsomustiedon opettajina ovat toimineet luokanopettajat ja eri alojen aineenopettajat, usein filosofian, uskonnon, historian ja psykologian opettajat.

Yhä useampi elämänkatsomustiedon opettaja viestii tarpeesta saada sisällöllistä opetusta elämänkatsomustiedosta ja sen opetusmateriaaleista. JYU avoimessa elämänkatsomustiedon opintokokonaisuudessa voi opiskella joustavassa aikataulussa opinnot, jotka yhdistettynä pedagogiseen pätevyyteen tuovat aineenopettajan kelpoisuuden.

Opiskelijamme ovat kokeneet elämänkatsomustiedon aineopinnot opetuksen kannalta hyödyllisiksi; heidän ymmärryksensä oppiaineen sisällöistä ovat syventyneet, he ovat päässeet keskustelemaan elämänkatsomustiedon opettamisen hyvistä käytännöistä ja haasteista sekä saaneet laajasti aiheita ja dialogisia välineitä opetuksensa tueksi. Opettajien filosofinen ja monitieteinen ote katsomuksellisiin asioihin yhdistettynä dialogiseen lähestymistapaan auttaa oppilaita luokkahuoneissa tarttumaan elämänkatsomuksellisiin asioihin omista ainutlaatuisista lähtökohdistaan.

Osaamista avoimilta kursseilta ja opintokokonaisuuksista

JYU avoin tarjoaa elämänkatsomustiedon opintoja yksittäisistä opintojaksoista aineenopettajan pätevyyteen saakka. Opetus on suunniteltu yhdessä yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan ja erityisesti filosofian oppiaineen kanssa.

Opinnot ovat kaikille avoimia pohjakoulutuksesta riippumatta. Yksittäisten jaksojen opiskelu perusopintotasolla ei edellytä edeltäviä yliopisto-opintoja, aineopintotasoisilla jaksoilla tarvitaan esitietoja. Elämänkatsomustiedon aineenopettajan pätevyyteen vaaditaan esitieto-opintoina yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot tai harkinnan mukaan niitä vastaavat esitiedot. Aloita opinnot tiedustelemalla esitietojesi riittävyyttä tai ilmoittaudu perusopintoihin. Ilmoittautumisohjeet ja opintotarjonnan löydät opinto-oppaasta alta.

Kosti Joensuu, FT, yhteiskuntatieteiden ja filosofian yliopistonopettaja
Pessi Lyyra, FT, PsT, dos., yliopistonopettaja

Lue lisää: