Jatkuvan oppimisen tulevaisuus on koko yhteiskunnan asia

Opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisi joulukuussa 2022 uuden kansallisen korkeakoulujen jatkuvan oppimisen strategian. Yliopistojen tulisi kehittää työikäisille suunnattua koulutustarjontaansa yhteiskunnan kasvavien osaamistarpeiden näkökulmasta. Mutta mitä se käytännössä voisi tarkoittaa? JYU avoimen yliopiston johtaja Jukka Lerkkanen osallistui jatkuvan oppimisen strategiatyöhön ja kertoo sen tuloksista blogissa.

Työelämän muuttuessa osaamisen kehittämisestä työuran aikana tulee entistä tärkeämpää.

Vahvistuvasta osaamisesta ja sen tehokkaasta hyödyntämisestä ovat riippuvaisia myös maamme kilpailukyky ja hyvinvointivaltion tulevaisuus. Työikäisen väestön väheneminen lisää tarvetta pitää huolta työvoiman osaamisesta.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on laatinut kansallisen korkeakoulujen jatkuvan oppimisen strategian. Strategian lähtökohtana on ollut ajatus siitä, että korkeakoulujen tehtävä on tuottaa yhteiskuntaan yhteistä hyvää avoimesti ja yhteistyössä. Jatkuva oppiminen ja osaamisen kehittäminen tutkittuun tietoon perustuen tehdään mahdolliseksi niin yksilöille kuin yhteisöille.

Kolme (+1) teesiä jatkuvaan oppimiseen

Strategiassa esitellään niin sanottu 3+1-malli, joka listaa korkeakouluille jatkuvan oppimisen tavoitteet ja toimenpiteet tuleville vuosille:

1. Selkeä asiantuntijana kehittymisen ja pätevöitymisen polku tarkoittaa, että oppimisen tarjonnan pitää uudistua nykyistä selkeämmiksi kokonaisuuksiksi. Opintojen on voitava kumuloitua asiantuntijana kehittymisen poluksi.

Opintojen on voitava kumuloitua asiantuntijana kehittymisen poluksi.

Keskeisiä uusia keinoja ovat työelämään sopivien pienten osaamiskokonaisuuksien eli niin sanottujen mikro-kredentiaalien kehittäminen, erikoistumiskoulutusten aseman vahvistaminen sekä valmentavan koulutuksen kehittäminen ja selkiyttäminen kansainvälisille osaajille ja Suomessa jo oleville ulkomaalaistaustaisille henkilöille.

2. Korkeakoulutuksen avoimuus on tapa lisätä jatkuvan oppimisen saavutettavuutta. Avoimella yliopisto-opetuksella on merkittävä yhteiskunnallinen tehtävä. Avoimen yliopisto-opetuksen tarjonnan tulee monipuolistua, ja opiskelun piiriin tulee päästä nykyistä useamman ja entistä moninaisemmilla taustoilla.

3. Jatkuvan oppimisen toteutuksia uudistetaan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotyöllä. Näin kytketään yksilön ja organisaation kehittymisen intressejä toisiinsa.

+ Välttämätön lisä kolmeen pääteesiin on digitaalisuuden rooli jatkuvassa oppimisessa. Digitaalinen palveluympäristö on keskeinen osa osaamisen kehittämisen palapeliä. Ihmisten pitää pystyä löytämään tarpeitaan vastaavat jatkuvan oppimisen koulutukset digitaalisilta alustoilta sujuvasti.

Millaista jatkuva oppiminen on tulevaisuudessa?

Uusi strategia ohjaa korkeakouluja keskittämään huomiotaan yhä enemmän jatkuvan oppimisen palvelujen aktiiviseen kehittämiseen. Parhaassa tapauksessa muutoksilla saadaan aikaan paljon hyvää: koko kansakunnan osaamis- ja koulutustaso saadaan nousuun, koulutustarjonta vastaa yhä paremmin työelämän tarpeisiin ja korkeakoulutus on yhä useamman ulottuvilla.

Parhaassa tapauksessa muutoksilla saadaan aikaan paljon hyvää: koko kansakunnan osaamis- ja koulutustaso saadaan nousuun, koulutustarjonta vastaa yhä paremmin työelämän tarpeisiin ja korkeakoulutus on yhä useamman ulottuvilla.

Kun työikäinen väestö ohjataan jatkuvan oppimisen koulutusten piiriin, on myös tutkintokoulutuksen resursseja mahdollista vapauttaa sinne, missä ne on viisainta käyttää, eli nuorten koulutustason nostamiseen.

Työikäisten jatkuvalla oppimisella on luonteva yhteys yritysten ja julkisorganisaatioiden TKI-toimintaan. Tätä yhteyttä on korkeakouluissa syytä vaalia yhä määrätietoisemmin. Tuemme kansainvälisten opiskelijoiden ja työvoiman sujuvaa pääsyä suomalaisille työmarkkinoille, kun panostamme jatkuvan oppimisen tarjonnassa myös näille kohderyhmille otollisiin koulutuksiin.

Jatkuva oppiminen on kehittynyt viime vuosina paljon, ja kaikki merkit povaavat kehitykselle jatkoa. Yliopistoilla on nyt tilaisuus uudistaa yhteiskunnallista rooliaan osaamisen kehittämisessä ja lisätä tietoisuutta jatkuvan oppimisen mahdollisuuksista.

Jukka Lerkkanen
KT, Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston johtaja


Jatkuva oppiminen kehittyy Jyväskylän yliopistossa

Jyväskylän yliopistossa jatkuvan oppiminen mahdollisuuksia kehitetään aktiivisesti.

Tuomme jatkuvasti uutta tarjontaa vastaamaan työelämän tarpeisiin, osin myös yhteistyössä muiden yliopistojen kanssa. Tärkeänä ohjenuorana kehittämisessä on opintojen joustavuus, jotta opiskelu sujuu työn ohella.

Avoimen yliopiston tarjontaan on saatu hienoja uutuuksia, kuten monitieteisesti kestävyyskysymyksiä käsittelevät Planetaarisen hyvinvoinnin opinnot sekä pian tarjontaan tulevat kurssit Tekoäly opetuksen tukena ja Aivotietoa oppimisen tueksi. Pian alkaa myös ilmoittautuminen Taideosaaminen varhaiskasvatuksessa -opintoihin, jotka järjestetään yhdessä Taideyliopiston kanssa.

Yrityksiä ja yhteisöjä palvelemme muun muassa opintojen suunnittelun tuella ja opiskeluryhmillä, mistä hyvä esimerkki on avoimen yliopiston yhteistyö Norlandia-päiväkotien kasvatusalan pätevöitymisen polulla.