Laskentatoimi – yrityksen konepellin alta laajojen ilmiöiden ymmärtämiseen

Kun opiskelet laskentatoimea, opiskelet muun muassa kirjanpitoa, kustannuslaskentaa, verotusta sekä talousjohtamista. Alan osaaminen vaikuttaa isoihin kysymyksiin, kuten ilmastonmuutokseen ja vastuullisuuteen. Laskentatoimen yliopistonopettaja ja väitöskirjatutkija Matleena Pietiläinen pohtii monipuolisen ja vaikuttavan alan osaamista blogissaan.

Laskentatoimi opintosuuntana on vahvassa suosiossa kauppatieteiden opiskelijoiden ja siitä kiinnostuneiden tahojen keskuudessa. Eikä suotta, laskentatoimen opinnoissa on mahdollista kartuttaa monipuolista osaamista organisaatioiden taloudellisen ja ei-taloudellisen informaation tuottamisesta, analysoinnista, hyödyntämisestä ja raportoinnista.

Laskentatoimen opiskelija oppii tunnistamaan ja ymmärtämään yrityksen ja organisaatioiden elinvoimaisen toiminnan kannalta ne kriittiset tekijät, joiden on oltava riittävällä tasolla toiminnan kannattavuuden varmistamiseksi alati muuttuvassa yhteiskunnassa ja kilpaillussa markkinatilanteessa.

Kun laskentatoimen perusteet ovat hallussa, päästään ikään kuin kurkistamaan yrityksen konepellin alle ja tunnistamaan yrityksen toiminnan kannalta keskeiset tekijät, jotka pitävät sen elinvoimaisena. Ja toisaalta: jos moottori yskii, laskentatoimen osaaminen ohjaa havaitsemaan ja analysoimaan laskentainformaatioon pohjautuvista tunnusluvuista ne kriittiset tekijät, jotka toimintakykyä heikentävät.

Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston kurssitarjonnasta voit valita laskentatoimen yksittäisiä opintojaksoja oman mielenkiintosi mukaan tai opiskella koko laskentatoimen opintokokonaisuuden, mikä kattaa kurssit Kirjanpito ja tuloslaskenta, Kustannuslaskenta, Kirjanpito ja verotus sekä Talousjohtaminen.

Laskentatoimen alalla tarvitaan laaja-alaista osaamista

Laskentaekonomin koulutuksen omaavana sekä työssäni yliopistonopettajana ja väitöskirjatutkijana törmää herkästi ns. perinteiseen katsontakantaan, jonka puitteissa yrityksen tai organisaatioiden laskentaihmiset katsovat ympärilleen niin sanotut laskentalasit päässä. Onhan taloudellinen informaatio jo esimerkiksi lainsäädännönkin kautta keskeinen osa laskentahenkilöiden työnkuvaa. Informaation pohjalta tehtävät laskelmat sekä analyysit toimivat päätöksenteon vahvoina ajureina.

Tätä perinteistä katsomuskantaa ylläpitämään laskentatoimen oppiaineessa halutaan tarjota laadukas perustason kurssitarjonta kaikille oppiaineesta kiinnostuneille.

Haluaisin kuitenkin myös avartaa tätä perinteistä katsontakantaa. Erityisesti viime vuosien aikana laskentatoimi perinteisenä ja suosittuna oppiaineena on siirtynyt kohti uutta aikakautta, jossa taloudellisen informaation lisäksi tai sen ohella tulee yritystä tarkastella entistä vahvemmin myös ei-taloudellisen informaation kautta.

Tällainen ei-taloudellinen informaatio voi liittyä esimerkiksi ympäristöön, yhteiskunnallisiin tekijöihin tai yrityksen hallintotapaan. Edellä mainitut tekijät tunnetaan yleisesti ESG-tekijöinä (sanoista Environment, Society, Governance) Nämä elementit ovat toki olleet mukana yritysten toiminnassa ja siihen vaikuttamassa jo aiemminkin mutta muutosajuri aiempaan nähden tulee nähdäkseni nyt erittäin voimakkaasti ympäröivästä yhteiskunnasta käsin. Mainittakoon esimerkkeinä ilmastonmuutos, maailman laajuinen pandemia, tietoturvakysymykset sekä kuluttajatottumusten muuttuminen vahvasti vastuullisempaan suuntaan. Näin ollen myös laskentaihmisten on täytynyt kasvattaa osaamista ESG-tekijöihin ja niiden yhteydestä laskentainformaatioon liittyen.

Ymmärrystä ja tietoa yhteiskunnan ilmiöistä

Nykyisin laskentatoimen opiskelu tarjoaa parhaimmillaan osaamista perinteisen taloudellisen informaation lisäksi laajojen ja ajankohtaisten yhteiskunnallisten ilmiöiden ymmärtämiseen. Tästä erinomaisena esimerkkinä toimii viime vuosina laajasti huomiota saanut yritysten vastuullisuus ja siihen liittyvät kysymykset.

Etenkin laajalti yhteiskunnallisessa keskustelussa huomiota saaneet ilmiöt, kuten yritysten verosuunnittelu, työntekijöiden sosiaaliset epäkohdat tai yritystoiminnan negatiiviset ilmastovaikutukset ovat olleet yhteiskunnallisen ja poliittisen keskustelun keskiössä. Laskentatoimen tuottaman taloudellisen ja ei-taloudellisen informaation ja sen tulkinnan, kuten yritysten vastuullisuusraportointiin perehtymisen, kautta on mahdollista tarkastella ja ymmärtää edellä mainittuja ilmiöitä syvällisemmin, laaja-alaisemmin ja kriittisemmin. Esimerkkinä voisi mainita myös megatrendiksi viime vuosina nousseen vastuullisen sijoittamisen, jonka harjoittamisella on mahdollista saavuttaa sijoitustuottojen lisäksi esimerkiksi laajempaa yhteiskunnallista hyvää.

Laskentatoimi ei siis ole ainoastaan taloudellisen informaation tuottamista ja hyödyntämistä vaan myös ei-taloudellisen informaation tuottamista, analysointia ja raportointia. Se on jatkuvasti kehittyvä ala, joka elää ajassa ja auttaa suuntaamaan katsetta tulevaan.

Matleena PietiläinenMatleena Pietilainen_JYUavoin.jpg

Yliopistonopettaja, laskentatoimi, JYU avoin yliopisto

Lue lisää: