Opettajasi avoimessa, Mika Terävä: Ryhmässä näkökulmat kohtaavat – ja opettavat

Avoimessa yliopistossa opiskelu on monesti itsenäistä ja tapahtuu verkkovälitteisesti. Draamakasvatus on poikkeus tässä asiassa, Millaista on opiskelu ryhmässä avoimessa yliopistossa? Mika Terävä opettaa draamakasvatusta, jossa ryhmässä toimiminen on keskeistä. Opettajasi avoimessa -blogisarjassa ääneen pääsevät avoimen yliopiston opettajat.

Toimiva opiskeluryhmä rikastaa opiskelua, opettaa uudenlaisia näkökulmia ja tarjoaa myönteisiä oppimiskokemuksia. Hyvää ryhmässä oppimista rakentavat muun muassa ryhmän jäsenten osallistumien ja opettajan pedagoginen osaaminen. Se on yhteistyötä.

Opettajana voin teettää harjoituksia, joilla saattaa ryhmäläiset hyväksyvään, luovaan ja toisiaan kuuntelevaan tilaan ja antaa heille palautetta toiminnastaan. Se minkälaisia tarinoita ja kohtaamisia he yhdessä loihtivat, on heidän vallassaan. Kahta samanlaista draamakurssia ei ole.

Jotta opiskeluryhmä tukee oppimista ja hyvää kokemuksellisuutta siinä täytyy vallita keskinäinen kunnioitus ja luottamus. Käytämmekin draamakasvatuksen opinnoissa paljon aikaa ryhmäprosessin alussa ryhmäytymiseen ja turvallisen työskentelyilmapiirin luomiseen.

Parhaimmillaan omassa työssäni yhdistyy leikkisyys, tarinallisuus ja moninäkökulmainen ajattelu. Ja onhan se etuoikeutettua seurata työkseen, minkälaisia maailmoja, tarinoita ja hahmoja mahtavat opiskelijamme yhdessä tuottavat.

Kuka olen: Tuohon kysymykseen vastaus vaihtelee päivittäin.
Mitä teen avoimessa: Opetan draamakasvatuksen perus- ja aineopintoja.
Työssäni on mahtavaa: Fiktiivisten maailmojen luominen yhdessä työkavereiden ja opiskelijoiden kanssa.
Vapaa-ajallani: Osallistun havainnoiden uusioperhearkeen. Tykkään myös vaellella ja eksyä.
Pohdin: Elämää, ihmisiä ja jonkin verran teatterin nykytilaa.
Terveiset opiskelijoille: Tekemällä oppii. Ja sen jälkeen funtsailemalla.

Monet lähtökohdat draamaan

Draama on vahvasti yhdessä tekemistä ja yhdessä oppimista. Ryhmälähtöistä toimintaa. Opettajana oma tehtäväni on luoda ryhmälle yhtä aikaa turvallinen ja hyvällä tavalla jännitteinen oppimisympäristö sekä varmistaa, että opetussuunnitelmaan merkityt sisällöt tulevat läpikäytyä. Varsinainen draaman elämyksellinen ja sisällöllinen aines tulee kuitenkin ryhmältä ja heidän kokemusmaailmastaan.

Opiskelijoina meillä on paljon opettajia ja opettajaopiskelijoita, mutta myös teatterialan ammattilaisia, kolmannen sektorin toimijoita, alan vaihtajia, itsensä etsijöitä ja kouluttajia. Usein ryhmäläisten keskinäinen diversiteetti tuottaa hedelmällistä moninäkökulmaisuutta draamalliseen toimintaan, oli kyse sitten fiktion sisällä eri rooleissa toimimisesta, oman toiminnan reflektoimisesta tai dialogista teoriakirjallisuuden kanssa. Joskus pelkästään laaja ikäjakauma opetusryhmässä mahdollistaa vaikkapa jonkin ajankohtaisen yhteiskunnallisen ilmiön reflektoimisen syvällisesti ja moninäkökulmaisesti.

Draaman genreistä improvisaatio lienee selkein esimerkki ryhmälähtöisyydestä. Opettajana voin teettää harjoituksia, joilla saattaa ryhmäläiset hyväksyvään, luovaan ja toisiaan kuuntelevaan tilaan ja antaa heille palautetta toiminnastaan. Se minkälaisia tarinoita ja kohtaamisia he yhdessä loihtivat, on heidän vallassaan. Kahta samanlaista draamakurssia ei ole.

Osallistu, arvosta, hyödynnä tietojasi

Kun sinulla on mahdollisuus oppia ryhmässä, hyödynnä se ja osallistu rohkeasti omana itsenäsi. Kuuntele, kysele, arvosta ja yhdistä kuulemaasi. Teoria ja sen omaksuminen on osa akateemista oppimista ja ajattelua, mutta tieto päätyy käyttöön ja vaikuttamaan vasta erilaisten näkökulmien yhdistämisen kautta.

Mika Terävä
Yliopistonopettaja

Draamakasvatus on taideaine ja opetusmenetelmä, jossa hyödynnetään draaman ja teatterin keinoja. Yhteistä kaikille draaman genreille on se, että niissä luodaan fiktiivisiä maailmoja, joiden kautta tutkitaan erilaisia oikean elämän ilmiöitä.

Lue Opettajasi avoimessa -blogeja: