Viestinnän johtaminen on organisaation onnistumistekijä

Miten viestinnässä voi onnistua poikkeustilanteessa? Kuinka strategia viedään osaksi arjen viestintätilanteita? Viestinnän johtamisen tutkija ja opettaja Matias Lievonen kirjoittaa avoimen blogissa viestinnän ja sen johtamisen merkityksestä – asioista, joita oppii opiskelemalla!

Viestinnän merkitystä organisaatioiden toiminnalle ei voi liikaa korostaa. Viestintää hyödyntäen teot ja tieto saadaan näkyväksi. Lisäksi viestinnän avulla organisaatio voi saavuttaa ja ylläpitää hyvää mainetta sen kannalta merkittävien sidosryhmien keskuudessa.

Toisaalta samalla voidaan myös todeta, että ”kaikkihan nykyisin viestivät tavalla tai toisella”. Tämä argumentti pitää suurimmilta osin myös paikkaansa. Mikä lopulta erottaa organisaation toisesta niin hyvässä kuin pahassa onkin yleensä se, kuinka viestitään.

Hyvin johdettu viestintä näkyy toiminnassa

Jotta organisaation viestintä toimii, tarvitaan sen eteen myös strategista osaamista ja suunnittelua. Onnistunut ja selkeä viestintä kulkee usein käsi kädessä hyvin organisoidun toiminnan kanssa. Asiantunteva viestinnän johtaminen on myös merkittävä onnistumisen edellytys organisaation eri tasoilla ja toiminnoissa.

Hyvin johdettu viestintä näkyy myös yksilöiden vuorovaikutuksessa ja lopulta siinä, kuinka organisaation yksittäiset viestintätilanteet niin asiakaspalvelukohtaamisissa, sosiaalisessa mediassa kuin vaikkapa markkinoinnissakin vastaanottajien toimesta koetaan.

Viestinnän johtamisen rooli on erityisen merkittävä erilaisissa kriisi- ja poikkeustilanteissa. Kun tilanne on niin sanotusti päällä, pitää suorittavaan viestintään voida keskittyä. Aikaa ei yleensä jää muuhun. Hyvä, strategisesti johdettu viestintä onkin tarpeeksi ennakoivaa ja suunnitelmallista. Tällöin haastavissa olosuhteissa voidaan keskittyä olennaiseen: oikean ja selkeän tiedon välittämiseen vastaanottajille niin organisaation sisällä kuin sen ulkopuolellakin.

Keep It Simple: selkeää ja ymmärrettävää viestintää

Monesti erilaiset tieteenalakohtaiset termit ja määritelmät saavat asiat näyttämään monimutkaisemmilta kuin ne todellisuudessa ovat. Esimerkiksi viestin vastaanottajista puhuttaessa voidaan viitata ulkoisiin tai sisäisiin sidosryhmiin, yleisöön, kuluttajiin tai vaikkapa asiakkaisiin. Näiden kohdeyleisöjen hahmottaminen ja heidän tarpeidensa ymmärtäminen ovat viestinnän ammattilaisen työn keskiössä.

Viestintä on parhaimmillaan yksinkertaista ja vastaanottajalleen selkeää. Hyvää viestinnän johtamista on esimerkiksi kyky muodostaa monimutkaisista ja -tasoisista asioista selkeitä ja ymmärrettäviä kokonaisuuksia. Tällöin organisaation eri tasoilla ollaan samalla sivulla siitä, miltä viestinnän avulla halutaan näyttää ja kuulostaa. Samalla viestinnän varsinaisesta toteutuksesta eri viestintäkanavissa vastaavat ammattilaiset voivat suoriutua omista tehtävistään paremmin ja tuoda mukaan myös omaa ammattitaitoaan. Tämä on tärkeää ottaa huomioon viestinnän strategisessa suunnittelussa. Viestintää ei tulisi johtaa liian rajoittavasti. Luovuudelle pitää siis jäädä tilaa.

Viestinnän johtaminen kouluttaa viestinnän huippuosaajaksi

Hyvän ja strategisesti taitavan viestinnän osaajaksi voi oppia. Viestinnän johtamisen opinnot Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa tarjoavat valmiuksia viestintäammattilaisuuteen monella tasolla. Opit hahmottamaan, mitä viestinnän johtaminen nykyaikaisessa organisaatioympäristössä vaatii. Opinnoissa korostuvat muun muassa viestinnän strateginen suunnittelu, viestinnän teknologiavälitteisyys ja globaalit sidosryhmäsuhteet.

Viestinnän johtamisen aineopinnoissa pääset tutkimaan organisaatioiden ja yritysten maineenhallintaa ja mediasuhteita, sekä suunnittelemaan sisältöstrategiaa. Opit ymmärtämään, kuinka organisaatiot ja yritykset ovat vuorovaikutuksessa sidosryhmiensä kanssa ja millaista näiden suhteiden ylläpitäminen on yhä digitalisoituvassa maailmassa.

Opintojen aikana käsitellään lisäksi organisaatioiden viestintäprosesseja ja viestinnän johtamista erilaisissa toimintaympäristöissä ja olosuhteissa. Opinnoissa luodaan tiedolliset, taidolliset ja asenteelliset valmiudet organisaatioiden avoimen ja vuorovaikutuksellisen viestinnän suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Matias Lievonen
FM, KTT, yliopistonopettaja


Tutustu viestinnän opintoihin JYU avoimessa yliopistossa