Järjestyssäännöt

Jyväskylän yliopiston Avoin yliopisto soveltaa Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoille laadittuja ohjeita ja sääntöjä Avoimen yliopiston opiskelijoihin siltä osin kuin se on mahdollista.

Avoimen yliopiston järjestyssäännöt

Sitoutuminen

Opiskelijan sitoutuu opintoihin ilmoittautuessaan noudattamaan Avoimen yliopiston järjestyssääntöjä.

Avoimen yliopiston opiskelijan oikeusturva opinnoissa

Avoimen yliopiston opiskelijoihin sovelletaan yliopistolain opintosuorituksen arvostelumenettelyä koskevia säännöksiä (YOL 44 § ja 82 §). Nämä säännökset koskevat opiskelijan oikeutta saada tieto arvosteluperusteista, oikeutta tutustua arvosteltuun opintosuoritukseen sekä oikeutta vaatia oikaisua arvosteluun ensin opettajalta ja sitten yliopiston muutoksenhakulautakunnalta.

Avoimen yliopiston opiskelijalla on oikeus kohtuullisiin mukautuksiin eli opetuksen erityisjärjestelyihin pitkäaikaissairauden tai vamman perusteella yliopiston tutkinto-opiskelijoita koskevan ohjeistuksen ja menettelytapojen mukaisesti. Erityisjärjestelyiden myöntäminen edellyttää, että opiskelija ei ole toistuvasti jättänyt käyttämättä myönnettyä erityisjärjestelyä ilman hyväksyttävää syytä.

Avoimen yliopiston opiskelijan tulee ensisijaisesti ottaa yhteyttä kurssin opettajaan, jos hän kokee ongelmia opetuksessa tai vuorovaikutuksessa muiden kurssin opiskelijoiden kanssa esim. ryhmätöissä. Avoimen yliopiston opiskelija voi saattaa kokemansa epäasiallisen käytöksen opetuksessa tai ongelmat oikeusturvansa toteutumisessa myös Avoimen yliopiston henkilökunnan tietoon.

Oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön ja asiallisen käytöksen vaatimus

Jokaisella opiskelijalla (ml. tutkinto-opiskelijat, vaihto-opiskelijat, avoimen yliopiston opiskelijat ja muut opiskelijat) on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön ja oikeus tulla kohdelluksi asianmukaisesti. Opiskelijoita tulee kohdella yhdenvertaisesti. Jokaisella opiskelijalla on lisäksi oman toimintansa osalta vastuu opiskeluympäristön viihtyisyydestä ja turvallisuudesta. Opiskelijan tulee käyttäytyä sekä fyysisessä että verkko-oppimisympäristössä asiallisesti. Muita opiskelijoita, opettajia tai henkilökuntaa ei saa häiritä eikä kohdella muutoin epäasiallisesti. Opiskelijan on noudatettava avoimen yliopiston, yksittäisen opettajan ja hallintohenkilökunnan opinnoista antamia määräyksiä ja ohjeita. Lunttaaminen, plagiointi ja muu vilppi opinnoissa on kielletty. 

Seuraamukset opiskelijan epäasiallisesta käytöksestä

Opetusta häiritsevä, väkivaltaisesti tai uhkaavasti käyttäytyvä tai toisen henkeä tai terveyttä vaarantava avoimen yliopiston opiskelija voidaan määrätä poistumaan tilasta, jossa opetusta annetaan, tai yliopiston järjestämästä tilaisuudesta. Opiskelijan osallistuminen opetukseen voidaan evätä enintään kolmen työpäivän ajaksi, jos on olemassa vaara, että toisen opiskelijan tai yliopistossa tai muussa opetustilassa työskentelevän henkilön turvallisuus kärsii opiskelijan väkivaltaisen tai uhkaavan käyttäytymisen vuoksi tai opetus tai siihen liittyvä toiminta vaikeutuu kohtuuttomasti opiskelijan häiritsevän käyttäytymisen vuoksi. Opettaja voi määrätä poistumaan tilasta. Avoimen yliopiston johtaja voi evätä osallistumisen kaikkeen avoimen yliopiston opetukseen enintään kolmen työpäivän ajaksi.

Jos opiskelija käyttää avoimen yliopiston käyttäjätunnuksia käyttäjäsääntöjen vastaisesti esim. käyttäytyen epäasiallisesti sähköisellä oppimisalustalla, asiaan voidaan puuttua käyttäjäsääntöjen mukaisesti.

Jos avoimen yliopiston opiskelija on rikkonut vakavasti yliopiston järjestystä käyttäytymällä häiritsevästi, uhkaavasti tai väkivaltaisesti tai menetellyt toistuvasti vilpillisesti, hänet voidaan jättää hyväksymättä avoimeen yliopisto-opetukseen määrätylle ajanjaksolle korkeintaan 1 vuodeksi. Kiireellisissä tapauksissa myös jo alkanut kurssi voidaan keskeyttää. Opiskelijan oman käytöksen takia keskeytetyn kurssin maksua ei palauteta opiskelijalle.

Väkivaltaisestä käytöksestä tai väkivallalla uhkaamisesta ilmoitetaan yliopiston turvallisuudesta vastaavalle henkilölle ja voidaan ilmoittaa poliisille.