Kauppatieteiden kandidaatti- ja maisteriohjelma

Lue tästä avoimen väylän hakukelpoisuusvaatimuksista, valintaperusteista ja pisteytyksestä. Sivun lopussa on tietoa opintojen koostamisesta ja opintoihin ilmoittautumisesta.

Hakukelpoisuusvaatimukset

Tämä väylä on tarkoitettu hakijoille, jotka hakevat avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen tai Executive MBA -opintojen perusteella perusteella opiskelemaan kauppatieteitä (opintosuuntina johtaminen, markkinointi, laskentatoimi tai viestinnän johtaminen).

Hakijalla tulee olla suoritettuna vähintään 45 op kauppatieteiden kandidaatintutkintoon sisällytettävissä olevia opintoja. Opinnoiksi ei hyväksytä aiempaan korkeakoulututkintoon jo sisällytettyjä opintoja, lukuun ottamatta tutkintoon soveltuvia viestintä- ja kieliopintoja (lisätietoja Opintopolku.fi-palvelusta).

45 opintopisteeseen tulee sisältyä:

 • liiketoimintaosaamisen perusopinnot (28 op) tai vastaavat opinnot vähintään kokonaisarvosanalla hyvä (3) sekä
 • vähintään yksi opintojakso viestintä- ja kieliopintoja.

Akkreditoidussa (AACSB, AMBA tai EQUIS) koulutusohjelmassa suoritettu eMBA-opintokokonaisuus antaa hakukelpoisuuden, mikäli lopputyö on suoritettu vähintään arvosanalla 3.

Avoimen yliopiston väylässä voidaan hyväksyä vain ne hakijat, joilla ei ole voimassa olevaa tutkinnonsuoritusoikeutta Jyväskylän yliopistossa hakuajan päättymispäivänä.

Mikäli opintosuorituksia valmistuu hakuajan jälkeen, tulee opintosuoritusote näistä opinnoista toimittaa viimeistään 3.6.2022 klo 15:00.

Mikäli hakukelpoisuuden perusteena olevaa viestintä- ja kieliopintojen opintojaksoa ei ole suoritettu Jyväskylän yliopiston opintovaatimusten mukaan, tulee siitä hakea Jyväskylän yliopiston Monikielisen akateemisen viestinnän keskukselta (Movi) korvaavuuspäätös, joka tulee liittää Opintopolku.fi -palvelussa täytettävän hakemuksen liitteeksi.

Valintaperusteet

Opiskelupaikkoja täytetään 45 Hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen alla kerrotun pisteytyksen mukaisesti. Jos useampi kuin yksi hakija on hyväksymisrajalla tasatilanteessa, valitaan hakija, jolla on eniten opintopisteitä.

Pisteytys

Pisteytyksessä arvioidaan opintomenestystä ja opintojen laajuutta. Maksimipistemäärä on 80 pistettä. 

 • Opintomenestyksestä voi saada korkeintaan 50 pistettä siten, että liiketoimintaosaamisen perusopintojen painotettu keskiarvo (yhden desimaalin tarkkuudella) kerrotaan kymmenellä. Esimerkiksi keskiarvolla 4,2 saa siis 42 pistettä.
 • MBA-ohjelman suorittaneilta pisteytetään lopputyön arvosana kertomalla se kymmenellä.
 • Opintojen laajuudesta saa korkeintaan 20 pistettä siten, että kauppatieteellisen alan aineopinnoista sekä taloustieteen peruskurssista saa 1 pisteen per opintopiste.
 • Lisäksi viestintä- ja kieliopintojen laajuudesta saa korkeintaan 10 pistettä siten, että opinnoista saa 1 pisteen per opintopiste. Viestintä- ja kieliopintoihin luetaan kaikki kirjoitus- ja puheviestinnän, toisen kotimaisen, ensimmäisen vieraan kielen ja toisen vieraan kielen yliopisto-opinnot.

Aloita opiskelu avoimen väylällä

Valtaosaan hakukelpoisuuteen edellytettävistä opinnoista on jatkuva ilmoittautuminen ja mukaan mahtuvat kaikki opinnoista kiinnostuneet.

Opinnot voit koostaa esimerkiksi seuraavasti:

 • Liiketoimintaosaamisen perusopinnot 28 op
 • Valitsemasi viestintä- ja kieliopintojen kurssi/kurssit
 • Taloustieteen peruskurssi 6 op
 • Henkilöstöjohtamisen perusteet 6 op tai Kuluttajakäyttäytyminen 6 op tai Asiakassuhde- ja palvelujohtaminen 6 op

Suoritustapa- ja aikataulutiedot löydät opinto-oppaasta

Viestintä- ja kieliopintojen tarjonnasta voit valita esimerkiksi jonkin seuraavista kursseista. Valtaosaan sisältyy Jyväskylässä tai Helsingissä järjestettävää lähiopetusta.

 • Kirjoitusviestinnän perusteet 3 op
 • Kielenhuollon kurssi 3 op
 • Puheviestinnän perusteet 2 op
 • Svenska för ekonomer 3 op
 • Academic Reading 3 op
 • Communication Skills 3 op