Kirjoittamisen perusopinnot OPS 2020-23

Perusopintokokonaisuuden sisältö:
Kirjoittamisen perusopinnoissa opiskelija saa kokemusta ja tietoa kirjoittamisesta sekä kohtaa muita kirjoittajia. Käytännön tekemisen, lukemisen ja palauteharjoitusten kautta hän tarkastelee kirjoittamistaan eri näkökulmista. Hän oppii antamaan, saamaan ja hyödyntämään vertaispalautetta.

Kirjoittamisen perusopintoihin sisältyy sekä kaikille yhteisiä että valinnaisia opintojaksoja. Yhteisissä opinnoissa perehdytään kirjoittamisen teoriaan ja lajirajat ylittäviin kysymyksiin sekä hankitaan kokemusta monenlaisesta kirjoittamisesta. Valinnaisissa opintojaksoissa tutustutaan tarkemmin kahteen tekstilajiin ja omaan kirjoittamisen prosessiin.

Opiskelutavat:
Opiskelu on joustavaa. Opinnot harjaannuttavat erilaisiin opiskelutapoihin ja verkkotaitoihin: tarjolla on opintojaksosta riippuen lähi-, verkko- tai itsenäisiä opintoja. Useimmat kontaktiopetukset muodostuvat näiden yhdistelmästä.

Lähiopetus järjestetään ilta- ja viikonloppuopetuksena. Verkkokurssit ovat ryhmämuotoista opiskelua, joilla oppiminen perustuu opiskelijoiden väliseen vuorovaikutukseen. Itsenäisesti suoritettavat oppimistehtävät sisältävät lukemista, teoriaan perehtymistä ja sen soveltamista omaan kirjoittamiseen sekä työskentelyn reflektointia. Oppimistehtäviä voi palauttaa koko lukuvuoden ajan oman opiskeluaikataulun mukaisesti. Halutessaan opiskelija voi myös tehdä kirjoittamisen perusopinnot kokonaan verkkokurssien ja itsenäisten oppimistehtävien muodossa, etäopiskellen.

Osaamistavoitteet:
Kirjoittamisen perusopintojen jälkeen opiskelija osaa:

 • tunnistaa kaikessa kirjoittamisessa yhteiset piirteet
 • tarkastella omaa kirjoittamisprosessiaan
 • tunnistaa ja hyödyntää valitsemiensa tekstilajien ominaispiirteitä
 • hankkia itsenäisesti teoreettista ja käytännöllistä tietoa
 • soveltaa tietoa ja saamaansa palautetta omiin teksteihinsä
 • tarkastella omaa kirjoittamistaan osana kirjoittamisen yhteisöjä.


OPINTOKOKONAISUUTEEN SISÄLTYVÄT OPINTOJAKSOT

Kaikille yhteiset opintojaksot (15 op):

 • KIKP2010 Kirjoittamisen taiteelliset ja tieteelliset lähtökohdat 5 op
 • KIKP212 Faktan ja fiktion vuoropuhelu kirjoittamisessa 5 op
 • KIKP2014 Kirjoittaja lukijana ja tutkijana 5 op

 

Lajit (10 op)

Perusopinnoissa valitaan kaksi seuraavista:

 • KIKV1002 Proosa 5 op
 • KIKV1003 Draama 5 op
 • KIKV1004 Runous 5 op
 • KIKV1005 Tietokirjoittaminen 5 op

 

Prosessi (5 op)

Valitse toinen seuraavista:

 • KIKP218 Perusopintojen tekstikokoelma 5 op
 • KIKV1009 Kirjoittaminen luovana prosessina 5 op

 

OPINTOJAKSOJEN SISÄLLÖT JA OSAAMISTAVOITTEET

Kaikille yhteiset opintojaksot (15 op):

KIKP2010 Kirjoittamisen taiteelliset ja tieteelliset lähtökohdat 5 op

Sisältö: Kirjoittaminen samanaikaisesti taidollisena, tieteellisenä ja taiteellisena oppiaineena. Kirjoittamisen opintojen yhteisö ja toimintatavat. Kirjoittaminen prosessina ja palautetaidot. Kirjoittamisen perustaidot: kerronta, rytmi, dialogi, havainnointi ja aistivoimaisuus.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • hyödyntää eri kirjoittamisen lajeille yhteisiä perustekniikoita
 • tarkastella kirjoittamista sekä yhteisöllisenä että yksilöllisenä toimintana
 • ymmärtää palauteprosessin sekä osaa antaa ja vastaanottaa palautetta kirjoittamisensa tueksi
 • kirjoittaa tieteenalalle ominaisen esseen
 • rakentaa oman opiskelusuunnitelmansa ja asettaa tavoitteita opiskelulleen.

Suoritustavat: Osallistuminen opetukseen.

Arviointikohde:

 • Reaaliaikainen lähiopetus 1 op + verkkokurssi 4 op
 • Verkkokurssi 5 op
 • Reaaliaikainen lähiopetus 5 op

Arviointi: 0–5.

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen sekä dokumentoidut ja kirjalliset työt.


KIKP212 Faktan ja fiktion vuoropuhelu kirjoittamisessa 5 op

Sisältö: Faktan ja fiktion erot, yhtäläisyydet ja rajapinnat kirjoittamisessa. Toden ja kuvitteellisen vuoropuhelu kirjoitusprosessissa. Tiedon vastuullinen soveltaminen.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • hankkia tietoa kirjoittamisen pohjaksi
 • soveltaa oppimaansa ja tuottaa samasta aihiosta faktaa ja fiktiota
 • havainnoida faktan ja fiktion yhtäläisyyksiä ja eroja sekä läsnäoloa samassa tekstissä
 • ymmärtää faktan kerronnallisen luonteen ja fiktion tosiasialuonteen
 • tunnistaa faktaan ja fiktioon liittyviä eettisiä kysymyksiä.

Suoritustavat: Osallistuminen opetukseen tai itsenäinen työskentely.

Arviointikohde:

 • Reaaliaikainen lähiopetus 5 op
 • Verkkokurssi 5 op
 • Oppimistehtävä 5 op

Arviointi: 0–5.

Arviointiperusteet:

Aktiivinen osallistuminen sekä dokumentoidut ja kirjalliset työt. Dokumentoidut ja kirjalliset työt.

 

KIKP2014 Kirjoittaja lukijana ja tutkijana 5 op

Sisältö: Kirjoittamisen tutkimukseen ja opaskirjallisuuteen tutustuminen. Kirjoittamisen ja lukemisen vuorovaikutus, kirjoittajalle ominainen tapa lukea.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • tiedostaa lukemisen merkityksen kirjoittajalle
 • etsiä lukemastaan materiaalia ja välineitä
 • tuntee esimerkkejä kirjoittamisen tutkimusaiheista
 • kirjoittaa rajatussa ajassa eheän tekstin lähteiden pohjalta.

Suoritustavat: Tentti.

Arviointikohde:

 • Verkkotentti 5 op
 • Lähitentti 5 op

Arviointi: 0–5.

Arviointiperusteet: Tenttisuoritus.

 

Valinnaiset opintojaksot (10 op):

KIKV1002 Proosa 5 op

Sisältö: Fiktiivisen kertovan tekstin keskeisten piirteiden harjoittelu: kirjoittaminen, lukeminen, analysoiminen ja tulkitseminen.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • tunnistaa proosan keskeiset laji- ja ominaispiirteet
 • määritellä proosan osana kirjoittamisen lajeja, traditiota ja omaa kirjoittamistaan
 • kirjoittaa proosatekstin ja arvottaa sitä suhteessa lajin vaatimuksiin
 • tunnistaa ja etsiä teksteilleen julkaisukanavia.

Suoritustavat: Osallistuminen opetukseen tai itsenäinen työskentely.

Arviointikohde:

 • Reaaliaikainen lähiopetus 5 op
 • Verkkokurssi 5 op
 • Oppimistehtävä 5 op

Arviointi: 0–5.

Arviointiperusteet:

Aktiivinen osallistuminen sekä dokumentoidut ja kirjalliset työt. Dokumentoidut ja kirjalliset työt.

 

KIKV1003 Draama 5 op

Sisältö: Draaman keskeisten piirteiden harjoittelu ja dramaturginen ajattelu: kirjoittaminen, lukeminen, analysoiminen ja tulkitseminen.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • tunnistaa draaman keskeiset laji- ja ominaispiirteet
 • määritellä draaman teoreettisin käsittein osana kirjoittamisen lajeja, traditiota ja omaa kirjoittamistaan
 • kirjoittaa draamatekstin ja arvottaa sitä suhteessa lajin vaatimuksiin
 • tunnistaa ja etsiä käsikirjoitukselleen julkaisukanavia.

Suoritustavat: Osallistuminen opetukseen tai itsenäinen työskentely.

Arviointikohde:

 • Reaaliaikainen lähiopetus 5 op
 • Verkkokurssi 5 op
 • Oppimistehtävä 5 op

Arviointi: 0–5.

Arviointiperusteet:

Aktiivinen osallistuminen sekä dokumentoidut ja kirjalliset työt. Dokumentoidut ja kirjalliset työt.

 

KIKV1004 Runous 5 op

Sisältö: Runouden keskeisten piirteiden, muotojen ja traditioiden harjoittelu: kirjoittaminen, lukeminen, analysoiminen ja tulkitseminen.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • määritellä runouden osana kirjoittamisen lajeja, traditiota ja omaa kirjoittamistaan
 • tunnistaa runouden keskeisiä historiallisia suuntauksia
 • hyödyntää runoilmaisun tekniikoita omassa kirjoittamisessaan
 • kirjoittaa runoja ja arvottaa niitä suhteessa lajin vaatimuksiin
 • tunnistaa ja etsiä teksteilleen julkaisukanavia.

Suoritustavat: Osallistuminen opetukseen tai itsenäinen työskentely.

Arviointikohde:

 • Reaaliaikainen lähiopetus 5 op
 • Verkkokurssi 5 op
 • Oppimistehtävä 5 op

Arviointi: 0–5.

Arviointiperusteet:

Aktiivinen osallistuminen sekä dokumentoidut ja kirjalliset työt. Dokumentoidut ja kirjalliset työt.

 

KIKV1005 Tietokirjoittaminen 5 op

Sisältö: Tietokirjoittamisen keskeisten keinojen harjoittelu: kirjoittaminen, lukeminen, analysoiminen ja tulkitseminen.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • nimetä tietokirjoittamisen alalajeja ja asettaa ne osaksi omaa kirjoittamistaan
 • tunnistaa tietokirjoittamisen vaiheita suunnittelusta ja tiedonhankinnasta julkaisemiseen
 • kirjoittaa tietotekstejä ja arvottaa niitä suhteessa lajin vaatimuksiin ja traditioon
 • tunnistaa ja etsiä teksteilleen julkaisukanavia.

Suoritustavat: Osallistuminen opetukseen tai itsenäinen työskentely.

Arviointikohde:

 • Reaaliaikainen lähiopetus 5 op
 • Oppimistehtävä 5 op

Arviointi: 0–5.

Arviointiperusteet:

Aktiivinen osallistuminen sekä dokumentoidut ja kirjalliset työt. Dokumentoidut ja kirjalliset työt.

 

Prosessi (5 op)

KIKP218 Perusopintojen tekstikokoelma 5 op

Sisältö: Valitun lajin tekstikokoelman kirjoittaminen. Oman kirjoitusprosessin tarkastelu.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • soveltaa kirjoittamisen perusopinnoissa oppimiaan lajitietoja ja -taitoja
 • tuottaa valitsemastaan lajista tekstikokoelman
 • tunnistaa ja kehittää oman kirjoitusprosessinsa vaiheita
 • soveltaa itsenäisesti saamaansa palautetta
 • kuvata ja perustella omaa työskentelytapaansa.

Suoritustavat: Osallistuminen opetukseen tai itsenäinen työskentely.

Arviointikohde:

 • Reaaliaikainen lähiopetus 5 op
 • Oppimistehtävä 5 op

Arviointi: 0–5.

Arviointiperusteet:

Aktiivinen osallistuminen sekä dokumentoidut ja kirjalliset työt. Dokumentoidut ja kirjalliset työt.

 

KIKV1009 Kirjoittaminen luovana prosessina 5 op

Sisältö: Oman kirjallisen luovan prosessin hahmottaminen. Luovuuden historia ja keskeiset nykyteoriat. Käytännöllisten luovuusharjoitusten kokeileminen ja arviointi.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • nimetä luovan työn ominaispiirteitä
 • eritellä ja arvioida kirjoittamista luovuuden tutkimuksen näkökulmasta
 • löytää työkaluja luovan prosessinsa ylläpitämiseen ja kehittämiseen.

Suoritustavat: Osallistuminen opetukseen tai itsenäinen työskentely.

Arviointikohde:

 • Reaaliaikainen lähiopetus 5 op
 • Reaaliaikainen lähiopetus 1 op + verkkokurssi 4 op
 • Oppimistehtävä 5 op

Arviointi: 0–5.

Arviointiperusteet:

Aktiivinen osallistuminen sekä dokumentoidut ja kirjalliset työt. Dokumentoidut ja kirjalliset työt.