Liikuntatieteet ja terveystieteet avoimessa yliopistossa

Tervetuloa opiskelemaan Suomen ainoan liikuntatieteellisen tiedekunnan opetussuunnitelman mukaisia opintoja Jyväskylän yliopiston avoimeen yliopistoon! Liikuntatieteiden ja terveystieteiden opintotarjonta on monipuolinen. Opinnoissa pääset soveltamaan tutkimustietoa liikunnan, terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen.

 

Liikuntatieteiden ja terveystieteiden opinnoissa tarkastellaan elämänkulkua liikunnan, terveyden ja hyvinvoinnin näkökulmasta

Oletko kiinnostunut terveydestä, toimintakyvystä ja hyvinvoinnista? Toimitko liikunnan tai kasvatuksen alalla? Haluatko terveystiedon opettajaksi? Onko tavoitteenasi terveystieteiden tai liikuntatieteiden tutkinto? Alta löydät liikuntatieteiden ja terveystieteiden monipuolisen tarjonnan.

 • Gerontologia
  Oletko kiinnostunut ihmisen vanhenemiseen liittyvistä asioista? Miten ympäristö vaikuttaa meihin iän myötä? Mikä merkitys on ravitsemuksella? Milloin pitää huolestua isovanhemman muistiongelmista? Kannattaako aloittaa eläkeiässä liikunnan harrastamista? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin saat vastauksia gerontologian perusopinnoista.

 • Kuntoutusalan opinnot
  Kuntoutusalan opinnot sopivat kaikille kuntoutuksesta kiinnostuneille, kuntoutusalan ammattilaisille ja kuntoutusalalle suuntautuville. Monialaisen ja asiakaslähtöisen kuntoutuksen palvelukokonaisuus opintokokonaisuus toteutetaan yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto (Oulun yliopisto) ja Oulun ammattikorkeakoulun kanssa. Opinnoissa perehdytään laaja-alaisesti kuntoutuksen tietoperustaan, käyttäytymisen muutoksen ja ohjauksen teorioihin.

 • Lasten ja nuorten liikunta -perusopinnot
  Toimitko lasten ja nuorten liikunnan ohjaamisen tai valmentamisen parissa? Liikutatko työssäsi varhaiskasvatuksessa tai perusopetuksessa lapsia? Lasten ja nuorten perusopinnoissa perehdytään lapsuus- ja nuoruusiän liikkumisen erityispiirteisin. Opinnoissa tarkastellaan lasten liikkumista, kasvua, kehitystä ja liikunnan terveysvaikutuksia.

 • Liikuntapsykologia
  Oletko kiinnostunut ryhmätoiminnan kehittämisestä liikunnassa? Mietitkö, kuinka ihmisiä voidaan motivoida liikkumaan? Toimitko huippu-urheilun tai kilpaurheilun parissa ja haluat urheilupsykologista osaamista, jolla autat urheilijoita pääsemään huippusuorituksiin? Liikuntapsykolgian opinnoissa tarkastellaan liikuntaa, urheilua ja aktiivisen elämäntavan edistämistä psykologisesta näkökulmasta. 

 • Liikunnan ja terveyden monitieteiset perusopinnot
  Haluatko ymmärtää liikunnan merkityksen ihmisen terveyden ja hyvinvoinnin näkökulmasta? Mitä ovat liikunnan ja urheilun arvolähtökohdat? Tunnistatko liikuntaan ja terveyteen liittyvän viestinnän laaja-alaisuuden? Opiskelemalla liikunnan ja terveyden perusopinnot saat perustiedot liikunta- ja terveystieteiden alan käsitteistä ja teorioista. Liikunnan ja terveyden monitieteiset perusopinnot (25 op) ovat opintokokonaisuus, joka sisältyy kokonaan tai osin liikuntatieteiden kandidaatin tutkintoon liikuntatieteellisessä tiedekunnassa.

 • Liikunta- ja hyvinvointiosaaminen

  Monitieteinen Liikunta- ja hyvinvointiosaaminen opintokokonaisuus on suunnattu liikunta-, terveys- ja hyvinvointialalla työskenteleville, jotka haluavat täydentää ja päivittää aiempaa osaamistaan. Kokonaisuus sopii kaikille liikunta-, terveys- ja hyvinvointialasta kiinnostuneille. Opinnoissa käsitellään liikkumista, hyvinvointia ja hyvinvointiteknologiaa sekä oman osaamisen kehittämistä ja markkinointia.

  Soveltavan liikunnan opinnot
  Soveltavan liikunnan avulla kehitetään kykyä suunnitella ja ohjata liikuntaa henkilöille, joilla on erityistarpeita. Liikuntaa suunniteltaessa ja toteutettaessa soveltamisen tarvetta esiintyy kaikissa ikäryhmissä. Opinnot tarjoavat käytännön osaamista ja teoreettista tietoa soveltavan liikunnan keskeisimmistä toimintakentistä ja liikuntamuotojen soveltamisesta. Opinnot antavat valmiuksia toimia erilaisissa käytännön tehtävissä soveltavan liikunnan parissa niin kouluissa, varhaiskasvatuksessa, ryhmäonhjaustehtävissä, järjestöissä, seuroissa kuin harrastustoiminnassakin.

 • Terveystieteiden opinnot
  Oletko kiinnostunut miten terveyttä ja toimintakykyä voidaan edistää? Terveystieteiden opinnoista saat eväitä terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen ihmisen elämänkulun aikana. Opinnoissa tarkastelellaan eri näkökulmista muun muassa liikunnan merkitystä, terveyden edistämistä ja kuntoutuksen periaatteita. Opinnoissa pääset yhdistämään teorian käytäntöön ja opit tarkastelemaan ajankohtaisia terveysilmiöitä sekä yksilön että yhteiskunnan tasolla. Lähestyt aiheita monitieteisesti tutustumalla fysioterapian, gerontologian, liikuntalääketieteen ja terveyskasvatuksen teemoihin.

 • Terveyden edistämisen ja terveyskasvatuksen perusteet moduuli
  Terveyden edistämisen ja terveyskasvatuksen perustet moduuli tarjoaa käytännön työtä tekeville tai alasta kiinnostuneille terveyden edistämisen teoreettista osaamista ja käsitteistöä. Moduulissa perehdytään terveyden edistämisen ilmiöön yksilö-, yhteisö- ja yhteiskuntatasoilla.

 • Terveystieto

  Haluatko terveystiedon opettajaksi? Miten huomioit esimerkiksi oppilaantuntemuksen, pedagogisen osaamisen ja eettisen osaamisen terveystiedon opetuksessasi? Etsitkö uusia virikkeitä terveystiedon opetukseesi? Opinnoissa kehität terveystiedon opettajuuttasi perehtymällä terveystiedon opetussuunnitelmiin, opetettaviin sisältöihin sekä pedagogisiin ratkaisuihin. Opinnot antavat aineksia erityisesti terveystiedon opettamiseen eli valitse terveystieto, jos tavoitteenasi on terveystiedon opettajan kelpoisuus.

Tervetuloa liikuntatieteiden ja terveystieteiden opintoihin avoimeen yliopistoon!